آموزش پیشرفته کلمات زبان انگلیسی

آموزش پیشرفته کلمات زبان انگلیسی سی امین  قدم در ارتقا لغات انگلیسی شماست. برای آموزش زبان انگلیسی نیاز است تا لغات انگلیسی را به طور کامل فرا بگیرید. پلتفرم آموزش آنلاین سایت فراگیری مجموعه کاملی از آموزش های زبان را گردآوری کرده است. با مراجعه به سایت Faragiri.com  و انتخاب دسته بندی مربوطه در کمتر از 6 ماه زبان را بیاموزید.

مطالبی که در آموزش پیشرفته کلمات زبان انگلیسی می آموزید

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

 • analyze English phrases – PRAGMATIC – meaning, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • learn English words – JAUNTY – meaning, Vocabulary Lesson with photographs and example Sentences
 • learn English words – MULTIPLICITY – meaning, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • research English words – TURNPIKE – which means, Vocabulary Lesson with pics and example Sentences
 • research English words – INQUISITIVE – that means, Vocabulary Lesson with photos and Examples
 • analyze English phrases – INTRAVENOUS – which means, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • learn English phrases – OROTUND – that means, Vocabulary Lesson with pics and Examples
 • analyze English phrases – PROPINQUITY – that means, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 • analyze English words – PSEUDONYM – meaning, Vocabulary Lesson with pics and Examples
 • analyze English words – ABSCOND – that means, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • research English words – ABET – that means, Vocabulary Lesson with photographs and Examples
 • research English words – DISSENT – that means, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 • study English phrases – CENSURE – which means, Vocabulary with pix and Examples photograph Dictionary
 • analyze English words – CACOPHONY – which means, Vocabulary Lesson with photographs and Examples
 • study English phrases – intensify – which means, picture Dictionary with example Sentences
 • learn English phrases – ABAFT – which means, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 • analyze English Dictionary phrases – ALLOCATE – which means, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • examine English phrases – ALTRUISTIC – meaning, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • examine English words – APROPOS – that means, Vocabulary Lesson with pics and Examples
 • examine English phrases – CATHARSIS – which means, Vocabulary Lesson with pics and Examples
 • learn English words – SUBSTANTIATE – which means, Vocabulary Lesson with pics and Examples
 • study English phrases – TINSEL – that means, Vocabulary Lesson with photos and Examples
 • examine English words – ECOLOGIST – that means, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 • examine English words – DOGMATIC – which means, Vocabulary Lesson with pics and Examples
 • examine English words – SANGUINE – meaning, Vocabulary Lesson with photographs and Examples
 • analyze English words – ECLECTIC – that means, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • research English phrases – TENACIOUS – meaning, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 • research English phrases – ACRIMONIOUS – meaning, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • study English phrases – BELITTLE – meaning, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • study English words – FORTUITOUS – that means, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • learn English phrases – ABDUCT – meaning, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • study English phrases – STEREOTYPE – meaning, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • analyze English phrases – SPATIAL – meaning, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 • analyze English phrases – VICEROY – that means, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • research English words – POSSE – meaning, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 • analyze English words – RETROFLEX – that means, Vocabulary with pix and Examples visible Dictionary
 • study English words – VINDICATE – that means, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • learn English words – ABERRANT – meaning, Vocabulary with images and Examples visual Dictionary
 • study English words – XENOPHOBIA – meaning, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • learn English words – VIGOROUSLY – that means, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 • analyze English phrases – SYBARITE – that means, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 • study English words – TACHYCARDIA – that means, Vocabulary Lesson with pics and Examples
 • study English phrases – OBSEQUIOUS – meaning, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 • analyze English phrases – EXHIBITIONIST – meaning, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 • learn English phrases – BURDENSOME – that means, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 • learn English words – TITULAR – which means, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 • research English phrases – HERESY – meaning, Vocabulary Lesson with pics and Examples
 • learn English words – IDIOSYNCRASY – meaning, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 • analyze English phrases – BEGUILE – which means, Vocabulary Lesson with pictures (phrase Of The Day)
 • research English Vocabulary SOLECISM meaning (academic films For university college students)
 • examine English phrases – IMBIBE – meaning, Vocabulary Lesson With pics and Examples
 • examine English phrases – UNPREPOSSESSING – that means, advanced Vocabulary With images and Examples
 • analyze English phrases – VORACIOUS – meaning, Examples, Vocabulary With photos
 • examine English words – FECUND – that means, Vocabulary Sentences with pictures (Audio Video Dictionary)
 • learn English phrases – COSMOS – that means, superior Vocabulary Lesson With photographs and Examples
 • research English phrases – BRIGAND – which means, advanced Vocabulary Lesson With pix and Examples
 • difficult English words – CALUMNIOUS – which means, superior Vocabulary With photographs and Examples
 • study English phrases quicker – AGILE – meaning, Vocabulary With images and Examples ✅
 • learn English phrases with the aid of Listening – OVERSIGHT – that means, Vocabulary With pics and Subtitles
 • study English words by means of Listening – INFRACTION – which means, English Listening exercise with Subtitles
 • learn English words – INFILTRATE – which means, advanced Vocabulary Lesson, photographs and Examples
 • examine English phrases – DETERRENT – meaning, superior Vocabulary Lesson With pix and Examples
 • examine English words – CONDIGN – advanced Vocabulary Lesson With snap shots and Examples
 • most hard English phrases – AMBIVALENT – which means, superior Vocabulary With pics and Examples
 • hard English phrases – SERAPHIC – superior Vocabulary Lesson With snap shots and Examples
 • Longest words in English – SUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS – meaning, Vocabulary With pix
 • research English phrases – SPITE – advanced Vocabulary Lesson With images and Examples
 • examine English words – ABACK – superior Vocabulary Lesson With photographs and Examples
 • Examples of Hyperboles – English learning – robot Conversations
 • research English words – Castigate (Vocabulary Video)
 • study English words – ABJURE which means (Vocabulary Video)
 • research English phrases – PEJORATIVE which means (Vocabulary Video)
 • examine English phrases – PROCLIVITY (Vocabulary Video)
 • examine English phrases – MALIGNANT that means (Vocabulary Video)
 • research English words – KARMA meaning (Vocabulary Video)
 • examine English phrases – CIRCUMLOCUTION that means (Vocabulary Video)
 • research English phrases – LOQUACIOUS meaning (Vocabulary Video)
 • study English words – DOLDRUMS which means (Vocabulary Video)
 • examine English words – LARGESSE which means (Vocabulary Video)
 • study English words – VERACITY which means (Vocabulary Video)
 • learn English phrases – PECCADILLO which means (Vocabulary Video)
 • study English words – CAJOLE meaning (Vocabulary Video)
 • analyze English phrases – BLITHE which means (Vocabulary Video) – English For youngsters With pics
 • examine English words – ABSTEMIOUS that means (Vocabulary Video)
 • examine English phrases – PLACEBO meaning (Vocabulary Video)
 • examine English words – Chivalrous (Vocabulary Cartoons for children)
 • analyze English words – Remiss (Vocabulary Video)
 • learn English Vocabulary – RECALCITRANT that means (vital words for college students)
 • study English phrases – Autocracy (Vocabulary Video)
 • analyze English phrases – Visage (Vocabulary films with photos & Sentence Examples)
 • learn English phrases – Aloof (Vocabulary Video)
 • research English phrases – all-powerful (Memorize tough words fast with Vocabulary Cartoons!)
 • examine English words – Caveat (Vocabulary phrases with photographs & meaning)
 • analyze English Vocabulary – Juxtaposition – vital words You ought to recognise
 • learn English words – Zealous (Vocabulary with snap shots) – instructional films for students
 • learn English words – Nostalgia (Vocabulary Video)
 • analyze English phrases – Cacophony – Vocabulary Video lessons That Make studying a laugh for college students!
 • study English phrases – PUGNACIOUS which means (Vocabulary Made easy with photographs & Sentence Examples)
 • learn English phrases – Decorum – animated movies That Make studying amusing & enticing For The classroom
 • research English words – Impertinent (humorous Vocabulary Video)
 • examine English words – Callow (funny Vocabulary movies with photos and Sound)
 • research English words – Plethora (Vocabulary films For high college college students)
 • examine English words TACITURN meaning, toughest Vocabulary with images and Examples
 • learn English phrases – Rancor (Vocabulary Video)
 • hard GRE words – quandary (Vocabulary Video)
 • analyze English words VICARIOUS which means (Vocabulary With pics)
 • analyze English phrases – Intrepid (difficult Vocabulary With photos)
 • analyze English words – OSTENTATIOUS that means (Vocabulary Video)
 • most difficult phrases – IMPETUOUS which means (English Vocabulary)
 • study English phrases – Egregious (Vocabulary Video)
 • learn English words – Cohesive – English For children
 • research English words – Affable – words You want To understand (Vocabulary Cartoons for youngsters)
 • examine English words – Conundrum (Vocabulary with snap shots)
 • learn English phrases – Cliche (superior English Vocabulary)
 • toughest English phrases – Equivocate (superior English Vocabulary)
 • study English words – Languish (Vocabulary Video)
 • enterprise English phrases – Capitalism (Vocabulary Video)
 • examine English phrases – Benevolent (Vocabulary Video)
 • examine English words – Caustic (Vocabulary Video)
 • toughest English words – Anachronism (Vocabulary Video)
 • learn English words – Amicable (Vocabulary Video)
 • analyze English words – Acquiesce (Vocabulary Video)
 • toughest English phrases – Vacuous (Vocabulary Video)
 • analyze English phrases – Pedantic (Vocabulary Video)
 • study English words – Jaded (Vocabulary Video)
 • study English phrases – Paradox (Vocabulary Video)
 • learn English words – Aberration (Vocabulary Video)
 • difficult English words – Belie (Vocabulary Video)
 • analyze English words – Parsimonious (Vocabulary Video)
 • advanced English phrases – Deft (Vocabulary Video)
 • examine English words – Bona Fide (Vocabulary Video)
 • study English phrases – Nullify (Vocabulary Video)
 • analyze English phrases – Enervate (Vocabulary Video)

آموزش زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

با آموزش های سایت فراگیری آموزش زبان انگلیسی در کمتر از شش ماه امکان پذیر است.

 1. آموزش زبان انگلیسی با ویدیو
 2. یادگیری آنلاین زبان
 3. آموزش سریع زبان انگلیسی
 4. تضمین یادگیری زبان انگلیسی
 5. آموزش اصولی زبان
 6. کاملترین مرجع آموزش زبان انگلیسی

دسته بندی های آموزش زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

 • آموزش تلفظ زبان انگلیسی
  • آموزش لهجه آمریکایی
  • آموزشلهجه بریتیش
 • آموزش کلمات زبان انگلیسی
  • آموزش واژه های زبان
  • آموزش افعال ترکیبی زبان
  • آموزش اصطلاحات زبان
  • آموزش اصطلاحات عامیانه
  • آموزش ضرب المثل های انگلیسی
 • آموزش کامل زبان انگلیسی
  • آموزش رزتا استون
  • آموزش انگلیش تودی
  • آموزش انگلیش وی
  • آموزش اکسترا
  • آموزش Misterduncan
 • آموزش زبان برای کسب و کار
  • آموزش گرامر زبان انگلیسی
  • آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  • آموزش نوشتار زبان انگلیسی
 • آموزش آزمون های زبان
  • آموزش آزمون آیلتس
  • آموزش آزمون تافل
 • آموزش زبان با فیلم
  • آموزش پادکست های زبان انگلیسی
  • آموزش زبان با سریال های خارجی
  • آموزش زبان با آهنگ
  • آموزش زبان با انیمیشن
  • آموزش زبان با سخنرانی
  • آموزش زبان با مستند

دسته بندی های سایت فراگیری

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

 • آموزش رایگان زبان انگلیسی
 • فراگیری رایگان طراحی گرافیک
 • یادگیری رایگان ساخت ویدیو
 • آموزش رایگان طراحی وب
 • فراگیری رایگان ساخت نرم افزار
 • یادگیری رایگان کسب و کار
 • آموزش رایگان رشته های مهندسی
 • فراگیری رایگان مهارت های مختلف

سایت فراگیری

سایت فراگیری یک پلتفرم آموزش رایگان است. این سایت آموزش های ویدیویی را در دسته بندی های مختلف شامل می شود. آموزش زبان انگلیسی مهم ترین بخش سایت فراگیری است. تمامی آموزش های سایت فراگیری به زبان انگلیسی می باشند. در انتخاب و دسته بندی آموزش ها دقت فراوانی شده است. به صورتی که با ورود به هر دسته بندی می توانید به ترتیب شماره گذاری شده آموزش ها را فرا بگیرید.

جهت مشاهده آموزش های بیشتر زبان انگلیسی کافی است تا به سایت Faragiri.com بروید. سپس با انتخاب یک دسته بندی به ترتیب شماره گذاری شده آموزش ها را مشاهده نمایید. با استفاده مستمر از آموزش های سایت فراگیری در کمتر از 6 ماه به زبان انگلیسی به صورت کامل تسلط پیدا میکنید.

درحال بارگذاری...

پاسخی بگذارید