آموزش پیشرفته لغات زبان انگلیسی

آموزش پیشرفته لغات زبان انگلیسی بیست و نهمین  قدم در ارتقا لغات انگلیسی شماست. برای آموزش زبان انگلیسی نیاز است تا لغات انگلیسی را به طور کامل فرا بگیرید. پلتفرم آموزش آنلاین سایت فراگیری مجموعه کاملی از آموزش های زبان را گردآوری کرده است. با مراجعه به سایت Faragiri.com  و انتخاب دسته بندی مربوطه در کمتر از 6 ماه زبان را بیاموزید.

مطالبی که در آموزش پیشرفته لغات زبان انگلیسی می آموزید

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

 • learn English phrases METICULOUS – that means, Vocabulary with pix and Examples
 • study English phrases ITINERANT – that means, Vocabulary with photos and Examples
 • analyze English words VOCIFEROUS – that means, hard Vocabulary with photos and Examples
 • learn English phrases ABSTAIN – that means, build Your Vocabulary With pictures and Examples
 • examine English words MOROSE – meaning, Vocabulary with images and Examples
 • study English phrases VOLUBLE – meaning, superior Vocabulary with pictures and Examples
 • learn English phrases WARE – meaning, useful Vocabulary with photos and Examples
 • analyze English words velocity – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 • study English words vogue – meaning, Memorize Vocabulary speedy and without problems with snap shots and Examples
 • examine English phrases UNEQUIVOCAL – which means, boom Your Vocabulary with snap shots and Examples
 • analyze English words VIRULENT – meaning, improve Your Vocabulary with images and Examples
 • research English words SUBORDINATE – meaning, enhance Your Vocabulary with pics and Examples
 • study English phrases VALOROUS – which means, enhance Your Vocabulary with snap shots and Examples
 • analyze English words VAGARY – that means, enhance Your Vocabulary with images and Examples
 • hard English phrases judicious – that means, enhance Your Vocabulary with images and Examples
 • analyze English words – IMPUDENT – that means, Vocabulary with pics and Examples
 • examine English phrases ADULATION – which means, boom Your Vocabulary with snap shots and Examples
 • analyze English phrases BOMBASTIC – meaning, improve Your Vocabulary with photos and Examples
 • research English words RUMINATE – which means, Vocabulary constructing with pictures and Examples
 • examine English phrases REPUDIATE – meaning, improve Your English Vocabulary with snap shots and Examples
 • research English words ANTIPATHY – which means, Vocabulary with pics and Examples
 • study English words COVET – which means, Vocabulary with pix and Examples
 • analyze English words stay away from – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 • learn English words EVOKE – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • examine English words INEXORABLE – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • research English words PRECEDE – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • research English phrases FEROCITY – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • research English words revolt – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • examine English words GUILE – meaning, Vocabulary with pix and Examples
 • analyze Idioms in English PIPE DREAM – that means, Vocabulary with pics and Examples
 • study English words infamous – that means, Vocabulary with photos and Examples
 • study English phrases DIMINUTION – that means, Vocabulary with pics and Examples
 • learn English phrases – EXPUNGE – that means, Vocabulary with pix and Examples
 • analyze English words ARID – which means, Vocabulary with images and Examples
 • learn English words ELECTROMAGNET – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • examine English phrases AGRARIAN – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • analyze English phrases – DISCRIMINATION – which means, Vocabulary with pix and Examples
 • research English phrases CONTEMPTUOUS – meaning, Vocabulary with photographs and Examples
 • study English words RESILIENT – meaning, Vocabulary with images and Examples
 • learn English words PARTISAN – which means, Vocabulary with images and Examples
 • learn English words SUPERSEDE – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • learn English phrases CAUSALITY – meaning, Vocabulary with images and Examples
 • analyze English words HAUTEUR – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 • analyze English phrases furious – that means, Vocabulary with pics and Examples
 • research English phrases MAINSTAY – that means, Vocabulary with photos and Examples
 • study English words BENEVOLENT – which means, Vocabulary with pics and Examples
 • learn English phrases BELLIGERENT – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • research English words GREGARIOUS – which means, Vocabulary with pix and Examples
 • analyze English Idioms game-CHANGER – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • study English phrases BOUTIQUE – which means, Vocabulary with pics and Examples
 • analyze English phrases BLANCH – meaning, Vocabulary with photographs and Examples
 • analyze English words CAPRICIOUS – that means, Vocabulary with photos and Examples
 • study English words EPIPHANY – that means, Vocabulary with pics and Examples
 • analyze English Idioms BAIT AND switch – which means, Vocabulary with photos and Examples
 • research English words RAMIFY – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 • learn English phrases VACANT – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • analyze English words ABERRATION – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 • examine English phrases WITHHOLD – meaning, Vocabulary with images and Examples
 • learn English phrases ZEST – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • learn English phrases SHIRK – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • study English words FERTILIZE – that means, Vocabulary with pix and Examples
 • learn English words SURMISE – which means, Vocabulary with pictures and Examples
 • learn English phrases RECURSIVE – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • research English words PERSECUTION – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • research English words DEPLORABLE – which means, Vocabulary with pix and Examples
 • examine English phrases EXCRESCENCE – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 • research English words DESPOTIC – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 • analyze English phrases PYRE – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 • study English phrases sensible – that means, Vocabulary with pics and Examples
 • research English phrases SCARCE – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 • analyze English phrases ESURIENT – which means, Vocabulary with pictures and Examples
 • learn English words TURBULENT – that means, Vocabulary with pics and Examples
 • learn English phrases STORK – which means, Vocabulary with photos and Examples
 • analyze English phrases clever – meaning, Vocabulary with photographs and Examples
 • analyze English words TRANSFIXED – which means, Vocabulary with pix and Examples
 • study English phrases SAGE – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 • examine English words FATUOUS – which means, Vocabulary with pictures and Examples
 • study English phrases CONNUBIAL – meaning, Vocabulary with photographs and Examples
 • examine English words RUBBLE – which means, Vocabulary with images and Examples
 • analyze English phrases PERSPICACIOUS – that means, Vocabulary with photos and Examples
 • study English words foxy – that means, Vocabulary with pics and Examples
 • learn English phrases ROGUE – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • study English words authentic – that means, Vocabulary with pix and Examples
 • analyze English words occur – which means, Vocabulary with pics and Examples
 • examine English phrases BULWARK – which means, Vocabulary with pix and Examples
 • study English phrases AMID – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • research English phrases SAUNTER – which means, Vocabulary with pictures and Examples
 • study English phrases CHAUVINISM – which means, Vocabulary with pictures and Examples
 • study English words CAROUSE – which means, Vocabulary with images and Examples
 • analyze English phrases ATHWART – which means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • research English words CIRCUMSTANTIAL – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • research English words ALUMNA – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • study English words OBSTREPEROUS – which means, Vocabulary with pics and Examples
 • study English phrases PERTINENT – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • analyze English words PESTER – that means, Vocabulary with pix and Examples – YouTube
 • analyze English words quite – that means, Vocabulary with photos and Examples
 • learn English words PILLAGE – which means, Vocabulary with photos and Examples
 • analyze English words PLAGUE – meaning, Vocabulary with images and Examples – YouTube
 • study English phrases JUGGERNAUT – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 • learn English phrases EXILE – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 • examine English words LAMBASTE – meaning, Vocabulary with images and Examples
 • study English phrases ERODE – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 • research English words – EXTRADITE – meaning, Vocabulary with photographs and Examples
 • study English words – DRUDGERY – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • examine English phrases PROLETARIAT – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 • study English words SLIPPERY SLOPE – which means, Vocabulary with pictures and Examples
 • study English words SYNTAX – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • study English words TERMINATE – that means, Vocabulary with photos and Examples
 • learn English words THY – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • learn English phrases SINGULAR – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 • study English phrases SCANDAL – that means, Vocabulary with pics and Examples
 • study English words PUERILE – meaning, Vocabulary with images and Examples
 • analyze English words REPUBLIC – which means, Vocabulary with pix and Examples
 • learn English words RAMBUNCTIOUS – meaning, Vocabulary with photographs and Examples
 • research English words REDRESS – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • research English words PROSPERITY – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 • examine English phrases pungent – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • learn English words MUTINOUS – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • study English phrases PRAXIS – which means, Vocabulary with pictures and Examples
 • analyze English words PEDANT – that means, Vocabulary with pics and Examples
 • learn English phrases INIMICAL – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • analyze English phrases MISSIVE – which means, Vocabulary with pictures and Examples
 • analyze English words LAUDABLE – which means, Vocabulary with images and Examples
 • examine English phrases IRREFUTABLE – which means, Vocabulary with pictures and Examples
 • research English phrases JOSTLE – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 • analyze English phrases HEINOUS – which means, Vocabulary with pix and Examples
 • research English words – INFALLIBLE – meaning, Vocabulary with images and Examples
 • examine English phrases ENGENDER – which means, Vocabulary with pix and Examples
 • analyze English words INERTIA – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • study English words ENUMERATE – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 • examine English words INCLUSIVE – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • analyze English phrases INDUBITABLE – which means, Vocabulary with images and Examples
 • learn English words INDOCTRINATE – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • analyze English words APTLY – which means, Vocabulary with images and Examples
 • examine English phrases ABOMINABLE – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • research English words – DELEGATE – that means, Vocabulary with images and Examples
 • learn English phrases ELEPHANTINE – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • learn English phrases tremendous – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 • study English phrases CONTEMPT – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 • study English words CONGRUENT – that means, Vocabulary with photos and Examples
 • analyze English words COMPROMISE – which means, Vocabulary with pix and Examples
 • analyze English phrases ADULTERATE – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • research English phrases DISMAY – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • learn English words FOOLHARDY – which means, Vocabulary with pictures and Examples
 • research English words FRACAS – that means, Vocabulary with photos and Examples
 • study English phrases COLLYWOBBLES – which means, Vocabulary with images and Examples
 • research English phrases FLOTSAM – which means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • study English words – rigid – meaning, Vocabulary Lesson with photos and Examples
 • learn English phrases LOGISTICS – which means, Vocabulary with photos and Examples
 • examine English phrases HABEAS CORPUS – that means, Vocabulary with pics and Examples
 • analyze English phrases PATHOLOGICAL – that means, Vocabulary with images and Examples
 • examine English phrases ZENITH – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • analyze English words CANARD – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • study English words STASIS – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • research English words DEROGATE – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • examine English phrases UTILITARIAN – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 • analyze English phrases MORBID – that means, Vocabulary with pics and Examples
 • research English phrases status QUO – which means, Vocabulary with images and Examples
 • examine English phrases SUPERANNUATED – that means, Vocabulary with images and Examples
 • analyze English words OPEROSE – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 • study English phrases – MENDICANT – meaning, Vocabulary with images and Examples – YouTube
 • examine English words EFFRONTERY – that means, Vocabulary with images and Examples
 • analyze English words innocuous – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • analyze English phrases SAGACITY – which means, Vocabulary with photos and Examples
 • study English phrases SUBJUGATE – meaning, Vocabulary with photographs and Examples
 • research English phrases chortle – which means, Vocabulary with images and Examples
 • examine English words MOMISM – that means, Vocabulary with images and Examples
 • research English phrases REPARATION – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • study English phrases QUASAR – that means, Vocabulary with pix and Examples
 • analyze English phrases DEARTH – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • learn English words INTERLUDE – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • research English words CIPHER – that means, Vocabulary with images and Examples
 • examine English words PARALLAX – that means, Vocabulary with pix and Examples
 • examine English words EQUANIMITY – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • research English phrases STYGIAN – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 • learn English words TROGLODYTE – that means, Vocabulary with pix and Examples
 • analyze English phrases DECRY – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • research English words ENORMITY – which means, Vocabulary with pics and Examples
 • examine English phrases EMULOUS – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • analyze English phrases nugatory – meaning, Vocabulary with pix and Examples
 • study English words LINIMENT – meaning, Vocabulary with images and Examples
 • research English phrases CHAGRIN – that means, Vocabulary with images and Examples
 • learn English phrases GALLIMAUFRY – meaning, Vocabulary with pix and Examples
 • analyze English words VERVE – that means, Vocabulary with photos and Examples
 • analyze English phrases – PARLOUS – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 • analyze English words INSENSATE – which means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • study English words ERE – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • research English words CORDIAL – which means, Vocabulary with photos and Examples
 • examine English phrases EMPOWER – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • learn English phrases CRITERION – meaning, Vocabulary with images and Examples
 • research English words DEDUCE – which means, Vocabulary with photos and Examples
 • examine English words ANTITHESIS – meaning, Vocabulary Lesson with pics and Examples
 • learn English words CORTEGE – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • examine English phrases determine – which means, Vocabulary with pics and Examples
 • study English words ABOUND – which means, Vocabulary with pics and Examples
 • learn English words PERCEPTIVE – which means, Vocabulary with photos and Examples
 • analyze English words SQUADRON – meaning, Vocabulary with photographs and Examples
 • research English phrases MODALITY – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • analyze English phrases antisocial – meaning, Vocabulary with photographs and Examples
 • examine English phrases provoke – that means, Vocabulary with images and Examples
 • study English phrases ENTROPY – that means, Vocabulary with photos and Examples
 • learn English phrases DEMARCATE – which means, Vocabulary with images and Examples
 • study English words REPOSITORY – which means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • analyze English phrases SONOROUS – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 • study English words ILLICIT – which means, Vocabulary with images and Examples
 • examine English words LIMERENCE – that means, Vocabulary with images and Examples
 • examine English phrases CACHINNATION – which means, Vocabulary with pictures and Examples
 • examine English words VIRILITY – which means, Vocabulary with images and Examples
 • analyze English words COQUETRY – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • study English phrases BREVITY – meaning, Vocabulary with images and Examples
 • analyze English phrases SIMILE – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • examine English words INORDINATE – that means, Vocabulary with images and Examples
 • research English words BOYCOTT – which means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • learn English phrases IRE – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 • examine English phrases CONFIDANT – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • analyze English phrases CELESTIAL – that means, Vocabulary with pix and Examples
 • analyze English phrases SUPINE – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 • research English phrases PARRY – meaning, Vocabulary with images and Examples
 • research English words quality – that means, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • study English words CHURLISH – that means, Vocabulary with images and Examples
 • analyze English phrases – SYZYGY – meaning, Vocabulary with images and Examples
 • learn English words NONCHALANT – which means, Vocabulary with pics and Examples
 • research English words ADUMBRATE – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 • study English words TRANCE – meaning, Vocabulary with pix and Examples
 • analyze English words INCHOATE – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • research English phrases SYNECDOCHE – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • study English words INCONSPICUOUS – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 • examine English phrases – EUDEMONIC – which means, Vocabulary with pictures and Examples
 • research English phrases PHONETIC – which means, Vocabulary with pics and Examples
 • learn English words PAUPER – which means, Vocabulary with pics and Examples
 • examine English phrases HUMANITARIAN – which means, Vocabulary with images and Examples
 • analyze English words APOCRYPHAL – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • research English phrases GESTALT – which means, Vocabulary with pix and Examples
 • research English phrases CONTRETEMPS – that means, Vocabulary with photos and Examples
 • learn English phrases DENIGRATE – which means, Vocabulary with pix and Examples
 • learn English phrases EXTRANEOUS – that means, Vocabulary with images and Examples
 • research English words DEMEANOR – which means, Vocabulary with pics and Examples
 • research English words DELUGE – which means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • learn English phrases dossier – which means, Vocabulary with images and Examples
 • examine English words DOPPELGANGER – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 • learn English phrases MALLEABLE – which means, Vocabulary with images and Examples
 • learn English phrases EXUBERANT – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • research English words FRISSON – meaning, Vocabulary with images and Examples
 • study English phrases INTRACTABLE – that means, Vocabulary with photos and Examples
 • study English words IMPUNITY – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 • learn English phrases LAGNIAPPE – that means, Vocabulary with photos and Examples
 • analyze English phrases side – which means, Vocabulary with pix and Examples
 • analyze English words PREEMINENT – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • analyze English words PROPENSITY – which means, Vocabulary with pix and Examples
 • examine English phrases PROTRACT – which means, Vocabulary with images and Examples
 • study English phrases PROVOCATIVE – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • research English phrases QUEUE – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • analyze English words SUFFICE – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • study English phrases RELINQUISH – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • learn English words TRAVERSE – which means, Vocabulary with photos and Examples
 • learn English words RUE – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • examine English phrases SORDID – which means, Vocabulary with photos and Examples
 • research English phrases REFUTE – that means, Vocabulary with photos and Examples
 • research English words SECULAR – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 • study English words GRANDILOQUENT – that means, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 • study English words GREENHORN – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 • analyze English phrases GUFFAW – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • learn English words HIGHFALUTIN – meaning, advanced Vocabulary with photos and Examples
 • research English phrases LOGOPHILE – that means, hard Vocabulary with images and Examples
 • examine English phrases LUGUBRIOUS – meaning, hard Vocabulary with pics and Examples
 •  learn English words RECTITUDE – which means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • research English phrases PARAMOUR – which means, Vocabulary Lesson with photos and Examples
 • learn English phrases expect – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • learn English words LIONIZE – which means, Vocabulary with photos and Examples
 • learn English phrases BAWDY – that means, Vocabulary with pics and Examples
 • examine English phrases MACHINATION – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • study English words MITIGATE – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 • learn English phrases REDOLENT – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 • study English phrases EXPEDIENT – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • study English phrases CORROBORATE – meaning, Vocabulary with photographs and Examples
 • study English phrases OPULENT – which means, Vocabulary with pix and Examples
 • research English phrases GERMANE – which means, Vocabulary with pics and Examples
 • research English words GELID – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • ️ analyze English phrases HARANGUE – meaning, Vocabulary with pix and Examples
 • ✊ analyze English phrases HEGEMONY – meaning, Vocabulary with photographs and Examples
 • study English phrases LEVITY – which means, Vocabulary with pics and Examples
 •  research English words take advantage of – which means, Vocabulary with pix and Examples
 •  analyze English words GRATUITOUS – meaning, Vocabulary with pix and Examples
 • research English phrases LUCID – which means, Vocabulary with pics and Examples
 •  examine English phrases GADFLY – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 •  analyze English words INTEGRITY – which means, Vocabulary with photos and Examples
 • ️ learn English phrases BERATE – which means, Vocabulary with pics and Examples
 •  learn English words CAPITULATE – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • learn English words elegant – that means, Vocabulary with pics and Examples
 • examine English phrases APLOMB – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • analyze English words DISSEMBLE – meaning, Vocabulary with pix and Examples
 • research English words GOSSAMER – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 • analyze English phrases COMMENSURATE – meaning, Vocabulary with images and Examples
 • research English phrases COMPLIANT – that means, Vocabulary with pix and Examples
 • study English words conceivable – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 •  study English words MOTIF – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 • 蘆 analyze English words DEBONAIR – which means, Vocabulary with photographs and Sentence Examples
 • ✊ research English phrases EMANCIPATE – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • ✖️ study English words PROLIFERATE – meaning, Vocabulary with images and Examples
 •  learn English words IDEOLOGY – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 •  examine English phrases SPOILS device – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 •  study English words SELFLESS – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 •  examine English words thoughtful – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 • analyze English words EXTRICATE – which means, Vocabulary with pics and Examples
 •  analyze English phrases invariably- which means, Vocabulary with photographs and Examples
 •  examine English phrases LENIENT – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 •  learn English words LIAISON – meaning, Vocabulary with images and Examples
 • research English phrases LOFTY – which means, Vocabulary with images and Examples
 •  examine English phrases CHARITABLE – which means, Vocabulary with pics and Examples
 •  examine English phrases BASTION – which means, Vocabulary with pictures and Examples
 • ️ analyze English phrases AWOL – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 •  examine English words ADAPT – that means, Vocabulary with images and Examples
 • ❌欄 research English words RECREANT – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • ⚖️ examine English phrases ORDINANCE – which means, Vocabulary with pix and Examples
 • 女 analyze English words PRIMAL – which means, Vocabulary with images and Examples
 •  study English phrases REGALIA – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • research English words notwithstanding – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • 1️⃣ examine English phrases MONOPOLY – which means, Vocabulary with pics and Examples
 •  analyze English phrases MONGREL – which means, Vocabulary with pictures and Examples
 • ➗ research English phrases MOIETY – which means, Vocabulary with pix and Examples
 • learn English words MEDDLE – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • ✝️ analyze English words PERPENDICULAR – which means, Vocabulary with images and Examples
 •  research English phrases PARVENU – which means, Vocabulary with images and Examples
 •  examine English words ZANY – that means, Vocabulary with images and Examples
 •  analyze English phrases VIM – meaning, Vocabulary with images and Examples
 •  analyze English phrases UNBEFITTING – which means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • 擄 examine English phrases SURROGATE – that means, Vocabulary with pix and Examples
 •  learn English words BACCHANALIAN – that means, Vocabulary with photos and Examples
 •  analyze English phrases ad HOMINEM – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 • ⏮️ research English words AFORESAID – which means, Vocabulary with pics and Examples
 • 閭 learn English phrases GAGGLE – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • ️ analyze English phrases OBJURGATE – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • analyze English phrases PARALLELOGRAM – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 •  examine English words alter EGO – which means, Vocabulary with pictures and Examples – YouTube
 •  analyze English words FROTH – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 •  learn English words SOVEREIGN – which means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • study English phrases SELDOM – meaning, Vocabulary with images and Examples
 •  examine English words SOPORIFIC – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 • ⬆️ analyze English phrases SURFEIT – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • ❌ examine English phrases artificial – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 • ️ examine English phrases TOPOGRAPHY – meaning, Vocabulary with images and Examples
 • ✊ analyze English words HEADSTRONG – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 •  learn English phrases MENAGERIE – that means, Vocabulary with pics and Examples
 •  research English phrases boastful – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 •  learn English words BICENTENNIAL – meaning, Vocabulary with photographs and Examples
 • research English phrases CONCERTED – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • learn English words great – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 •  study English phrases INDOMITABLE – meaning, Vocabulary with images and Examples
 •  study English words MACHIAVELLIAN – which means, Vocabulary Lesson with images and Examples
 •  study English words MACHISMO – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 • learn English phrases OBTUSE – which means, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 • 樂❌analyze English words MISCONSTRUED – which means, Vocabulary with images and Examples
 • ☎️ examine English words obsolete – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 •  research English phrases IMPLACABLE – that means, Vocabulary with photos and Examples
 • 磊 examine English phrases CONTINGENT – which means, Vocabulary with pictures and Examples
 •  learn English words DILATORY – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 •  learn English phrases ACRID – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 •  analyze English phrases INDOLENT – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 •  research English phrases OBSTINATE – which means, Vocabulary with snap shots and Examples
 •  examine English phrases ANOMALY – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • ✊ analyze English words ICONOCLAST – that means, Vocabulary with images and Examples
 • research English phrases CAMARADERIE – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • 路 examine English words OBLIVION – that means, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • 路 research English words APATHETIC – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 •  learn English phrases hard – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • analyze English words bulky – which means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • ❌⌚ analyze English phrases ASYNCHRONOUS – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 •  examine English phrases BRAVADO – which means, Vocabulary with pics and Examples
 •  analyze English phrases DEPRECATORY – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • learn English phrases DE FACTO – meaning, Vocabulary with photographs and Examples
 • research English phrases COTERMINOUS – that means, Vocabulary with images and Examples
 • ➕ analyze English phrases CONCATENATION – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 •  examine English phrases COGNIZANT – that means, Vocabulary with images and Examples
 • analyze English words air of mystery – that means, Vocabulary with pix and Examples
 •  analyze English phrases newbie – which means, Vocabulary with images and Examples
 • 曆 research English words DIGRESS – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • study English words EPONYMOUS – meaning, Vocabulary with images and Examples
 • 欄 learn English phrases LOBBYIST – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • ️ study English phrases MONOCLE – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 •  analyze English words NOMADIC – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 •  learn English phrases ORTHODOX – that means, Vocabulary with pix and Examples
 •  research English phrases PENSIVE – that means, Vocabulary with images and Examples
 •  examine English words PULLEY – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 •  research English words CONNIVE – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 •  study English phrases – FLORID – that means, Vocabulary with pix and Examples
 • ✂️ research English phrases TRUNCATE – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • ️ analyze English phrases SISYPHEAN – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 •  analyze English phrases RELAPSE – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 •  learn English phrases RECRUDESCENCE – which means, Vocabulary films with photos and Examples
 •  examine English phrases POMPOUS – that means, Vocabulary with images and Examples
 • ↔️ research English phrases TELEPATHY – that means, Vocabulary with photos and Examples
 •  study English words SUPPLIANT – that means, Vocabulary Lesson with photographs and Examples
 •  research English phrases SALACIOUS – meaning, Vocabulary with images and Examples
 •  analyze English phrases SEAMLESS – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • ✅ analyze English words RATIFY – which means, Vocabulary Video with snap shots and Examples
 • four️⃣ study English phrases QUADRANT – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • 臘 analyze English phrases PILFER – that means, Vocabulary Video with photos and Examples
 •  research English words PICTURESQUE – that means, Vocabulary videos with pictures and Examples
 •  research English phrases PERSPICACITY – which means, Vocabulary Video with pics and Examples
 • ✈️️ learn English phrases PERIPATETIC – that means, Vocabulary Video with pix and Examples
 •  examine English phrases MULTIFARIOUS – that means, Vocabulary Video with photographs and Examples
 •  examine English phrases MISERLY – that means, Vocabulary Video with photographs and Examples
 •  research English words LIEN – that means, Vocabulary Video with pictures and Examples
 • ⚽ research English words INTRAMURAL – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 •  study English words INTERMITTENTLY – which means, Vocabulary with pics and Examples
 •  research English words detached – that means, Vocabulary with photos and Examples
 •  analyze English words HULLABALOO – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 •  study English phrases EXODUS – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • 螺 learn English phrases CUPIDITY – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • 樂 research English phrases CRITIC – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 •  research English words CARNIVORE – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 •  analyze English words AMOUR – that means, Vocabulary with images and Examples
 • ️ analyze English words PHENOTYPE – that means, Vocabulary with images and Examples
 •  research English phrases MATRON – that means, Vocabulary with images and Examples
 • ⚛️ study English phrases DENSITY – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 • ☯ analyze English words DICHOTOMY – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 •  examine English words BIAS – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 •  analyze English words ABOLISH – which means, Vocabulary with photos and Examples
 •  study English phrases INEFFABLE – meaning, Vocabulary with pix and Examples
 •  examine English words ACCRUE – which means, Vocabulary Lesson with pics and Examples
 •  examine English words BELIE – which means, Vocabulary with snap shots and Examples
 •  study English words DIATRIBE – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 •  examine English words AESTHETIC – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 •  learn English words CORPULENT – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 • ❗ study English phrases AUDACITY – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 •  analyze English words FRACTIOUS – which means, Vocabulary with pix and Examples
 • ✍️ research English phrases ADEPT – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • 邏 study English words CREDULOUS – that means, Vocabulary with photos and Examples
 • 樂 research English phrases PRUDENT – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 •  study English words SUPERFICIAL – which means, Vocabulary with images and Examples
 •  analyze English phrases VAPID – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • analyze English words MYRIAD – that means, Vocabulary with pics and Examples – YouTube
 •  examine English phrases HUBRIS – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 •  study English phrases ARBITRARY – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • 樂 learn English words doubtful – that means, Vocabulary with pics and Examples
 •  examine English words RESONATE – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • ☔ research English words HYPERBOLE – that means, Vocabulary with pix and Examples
 •  learn English words WISTFUL – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 •  analyze English phrases DEFT – which means, Vocabulary with pics and Examples
 • 路 examine English phrases QUIXOTIC – which means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • 拉 study English phrases PREVARICATE – that means, Vocabulary with pix and Examples
 •  study English words RECALCITRANT – which means, Vocabulary with pics and Examples
 •  research English words EXONERATE – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • research English words HAPHAZARD – which means, Vocabulary with pix and Examples
 •  examine English words – EXASPERATED – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 • ⚡ research English phrases EVANESCENT – that means, Vocabulary with images and Examples
 •  examine English words GULLIBLE – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 •  study English words EPICURE – which means, Vocabulary with pics and Examples
 •  study English words MILIEU – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 •  research English phrases CUMBROUS – which means, Vocabulary with pix and Examples
 • 濫 analyze English phrases MEPHITIC – which means, Vocabulary with images and Examples
 •  analyze English words ALABASTER – which means, Vocabulary with images and Examples
 • ✍️ research English words NAMESAKE – which means, Vocabulary with pictures and Examples
 • ✔️✔️✔️❌ study English words OSTRACIZE – which means, Vocabulary with photos and Examples
 •  learn English words omnipotent – that means, Vocabulary with images and Examples
 •  research English words INSOLENT – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • 樂 examine English phrases INCREDULOUS – meaning, Vocabulary with pix and Examples
 •  study English phrases ACTUATE – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 •  research English words SATCHEL – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • ❓ research English words – NESCIENCE – that means, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 •  learn English words – TIRADE – that means, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • research English words – QUELL – which means, Vocabulary Lesson with photos and Examples
 • ☝ research English words – moreover – that means, Vocabulary Lesson with photos and Examples
 •  research English phrases – TOMFOOLERY – that means, Vocabulary Lesson with pics and Examples
 • zero️⃣ research English words – ZILCH – which means, Vocabulary Lesson with images and Examples
 •  research English words – REIGN – which means, Vocabulary with photos and Examples
 •  research English words – OUTLIER – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • ⬜ ◽◽ analyze English phrases – SCANT – which means, Vocabulary with snap shots and Examples
 •  research English words – GIRTH – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 • ️ learn English phrases – GRANDSTAND – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • 臘 research English words – PREPOSTEROUS – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 •  learn English words – SEMAPHORE – which means, Vocabulary with pics and Examples
 •  learn English words – ZEITGEIST – which means, Vocabulary with pics and Examples
 • ️ study English words – PALAVER – which means, Vocabulary with snap shots and Examples
 •  examine English words – CONCUPISCENCE – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 •  analyze English phrases – WOEBEGONE – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 •  analyze English words – FUSILLADE – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 •  analyze English words – CONSULATE – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 • examine English words – HELIOCENTRIC – which means, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 •  research English words – HORTATORY – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 •  examine English phrases – LEVIATHAN – which means, Vocabulary with images and Examples – YouTube
 •  study English words – LUDICROUS – meaning, Vocabulary with images and Examples
 • research English words – PROGENITOR – which means, Vocabulary with images and Examples
 • 螺 examine English phrases – RAPACIOUS – that means, Vocabulary Lesson with images and Examples
 •  learn English phrases – REPUGNANT – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 •  learn English words – MASTICATE – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 • ️☀️️ examine English phrases – MUTABILITY – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • analyze English words – ORIFICE – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 •  study English phrases – OSCULATE – which means, Vocabulary with pics and Examples
 • research English phrases – PANOPLY – which means, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 •  study English words – PELF – which means, Vocabulary with photos and Examples
 •  learn English words – PENUMBRA – that means, Vocabulary with photos and Examples
 •  analyze English phrases – PEON – meaning, Vocabulary with photographs and Examples
 •  learn English words – ELAN – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 •  study English phrases – AVUNCULAR – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 •  study English phrases – SPRY – that means, Vocabulary with pics and Examples
 • ✅❌ research English words – ASSAY – which means, Vocabulary with pictures and Examples
 •  study English words – BEDLAM – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 •  study English phrases – BEVY – that means, Vocabulary with snap shots and Examples 
 •  analyze English words – PANACEA – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • study English phrases – LISSOME – which means, Vocabulary with snap shots and Examples
 •  analyze English words – PROFLIGATE – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • analyze English phrases – CONFLATE – that means, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 •  learn English phrases – DALLIANCE – meaning, Vocabulary with pics and example
 • learn English words – DULCET – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • examine English words – EMOLLIENT – that means, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 •  examine English phrases – EFFLORESCENCE – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • study English phrases – EVOCATIVE – that means, Vocabulary Lesson with photographs and Examples
 •  study English phrases – PIVOTAL – which means, Vocabulary Lesson with pics and Examples
 •  research English words – INAUSPICIOUS – meaning, Vocabulary Lesson with pics and Examples
 •  study English words – FETID – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 •  research English words – egocentric – which means, Vocabulary with images and Examples
 • 欄 analyze English words – CONCURRENT POWERS – which means, Vocabulary Lesson with photos and Examples
 •  study English phrases – COERCE – which means, Vocabulary with pix and Examples
 •  examine English words – ANTERIOR – meaning, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 • ⬅️ study English phrases – MYOPIC – that means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • ⛅ examine English words – ALFRESCO – meaning, Vocabulary with photographs and Examples
 •  examine English words – DOTE – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 •  examine English words – rich person – which means, Vocabulary with pictures and Examples
 •  research English phrases – PRIVY – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 •  examine English phrases – VALOR – that means, Vocabulary with pix and Examples
 • 洛 study English phrases – occurrence – which means, Vocabulary with pictures and Examples
 • 濫 examine English phrases – CRAPULENCE – that means, Vocabulary Lesson with pics and Examples
 •  examine English words – DELIQUESCE – meaning, Vocabulary with photos and Examples
 •  analyze English phrases – periphery – which means, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • examine English phrases – CENTRIPETAL – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 •  study English words – PATRONIZE – which means, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • ⚡ analyze English phrases – VIVACIOUS – which means, Vocabulary with snap shots and Examples
 •  research English phrases – coiffure – that means, Vocabulary With images and Examples
 •  research English words – DASTARDLY – that means, Vocabulary With images and Examples
 • ⚠️ examine English words – OMEN – which means, Vocabulary With photos and Examples
 •  learn English words – INFINITESIMAL – meaning, Vocabulary With snap shots and Examples
 •  analyze English phrases – HINDSIGHT – meaning, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 •  study English phrases – ADDUCE – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 •  study English words – BEMOAN – meaning, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 •  analyze English phrases – BOUNTY – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • 螺 examine English words – BOURGEOIS – that means, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 •  examine English phrases – BUNKUM – which means, Vocabulary Lesson with photographs and Examples
 • study English phrases – DISHABILLE – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • ️ examine English words – DREGS – which means, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • analyze English phrases – CAPACITATE – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 • research English words – RHAPSODY – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • research English words – VALETUDINARIAN – which means, Vocabulary with images and Examples
 • examine English phrases – PULCHRITUDINOUS – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • study English phrases – FRABJOUS – which means, Vocabulary with photos and Examples – YouTube
 • learn English phrases – CYNOSURE – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • analyze English words – VAMOOSE – which means, Vocabulary with pics and Examples
 • research English words – APOTHEOSIS – which means, Vocabulary with photos and Examples
 • analyze English phrases – CREPUSCULAR – which means, Vocabulary with images and Examples
 • study English phrases – SPUTTER – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • examine English words – LOUCHE – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • examine English phrases – combustible – which means, Vocabulary with photographs and Examples
 • analyze English phrases – CAMOUFLAGE – which means, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 • ⚖️ analyze English words – BICAMERAL – which means, Vocabulary with pictures and Examples
 •  learn English phrases – CALLIPYGIAN – which means, Vocabulary with pix and Examples
 • examine English words – AMANUENSIS – Vocabulary with snap shots and Examples
 •  study English phrases – MAWKISH – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 •  learn English words – MIMICRY – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 •  research English phrases – SEPTUAGENARIAN – which means, Vocabulary with snap shots and Examples
 •  research English phrases – OPINE – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 •  learn English phrases – PARANORMAL – which means, Vocabulary Lesson with photos and Examples
 •  analyze English phrases – REPRISE – meaning, Vocabulary with pix and Examples
 •  research English words – surrender – meaning, Vocabulary with images and Examples
 •  learn English words – PATHOS – which means, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • ⚖️ study English phrases – LITIGATE – meaning, Vocabulary with pics and Examples
 •  research English words – IMPEACH – that means, Vocabulary with pics and Examples
 •  learn English words – DISENFRANCHISED – that means, Vocabulary Lesson with photographs and Examples
 •  research English phrases – CONSTRAINT – which means, Vocabulary with photos and Examples
 • 欄 learn English phrases – BARTER – meaning, Vocabulary with images and Examples
 •  study English words – WANTON – that means, Vocabulary Lesson with pics and Examples
 • 女 learn English words – AUDACIOUS – which means, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • 路 study English phrases – REMISSNESS – which means, Vocabulary Lesson with pics and Examples
 •  learn English phrases – PECCANT – which means, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • ️ learn English words – IDYLLIC – meaning, Vocabulary with images and Examples
 •  learn English words – RESPITE – meaning, Vocabulary with images and Examples
 • ⚠️ analyze English words – KILTER – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 •  examine English words – HOMOPHONE – that means, Vocabulary with images and Examples
 •  study English phrases – BAUBLE – which means, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 •  learn English words – FETISH – meaning, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 • ❌ study English phrases – ANNUL – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 •  research English phrases – bill OF RIGHTS – meaning, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 •  study English phrases – AERODYNAMICS – which means, Vocabulary Lesson with pics and Examples
 • 樂 research English phrases – ALLITERATION – meaning, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 • learn GRE Vocabulary VICARIOUS that means (high Frequency phrases with snap shots and Examples)
 •  learn English phrases – ALMA MATER – which means, Vocabulary Lesson with pics and Examples
 •  learn English words – ABYSS – which means, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 •  study English words – BANAL – which means, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 •  study English words – AMEND – that means, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 •  examine English phrases – BAMBOOZLE – meaning, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 •  study English words – MELLIFLUOUS – which means, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 •  learn English words – MALODOROUS – which means, Vocabulary Lesson with photos and Examples
 •  learn English words – NOXIOUS – meaning, Vocabulary Lesson with images and Examples
 •  examine English phrases – MERCURIAL – which means, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 • analyze English phrases – QUASI – that means, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • 樂 examine English words – TELEKINESIS – meaning, Vocabulary Lesson with photos and Examples 
 •  research English phrases – DEROGATORY – which means, Vocabulary Lesson with photographs and Examples
 • research English phrases – ETHOS – which means, Vocabulary Lesson with photographs and Examples
 • ➗ examine English phrases – QUOTIENT – which means, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 •  examine English words – CATACLYSM – which means, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 •  learn English phrases – EGAD – which means, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 • learn English phrases – raveled – which means, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 • research English phrases – CHASM – meaning, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 • analyze English phrases – RETINUE – meaning, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 • research English phrases – minutiae – which means, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • learn English phrases – SEDULOUS – meaning, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • analyze English phrases – POTPOURRI – that means, Vocabulary Lesson with photos and Examples
 • research English Vocabulary INDELIBLE which means (huge phrases To Sound smart!)
 • analyze GRE Vocabulary BRAGGADOCIO that means (excessive Frequency phrases with snap shots and Examples)
 • examine English words – GORMLESS – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 • study English phrases – CHIMERICAL – which means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • examine English words – COPACETIC – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • research English phrases – FERVOR – which means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • examine English words – COXCOMB – which means, Vocabulary with pix and Examples
 • learn English words – SEPULCHER – meaning, Vocabulary with pictures and Examples
 • analyze English words – QUOTIDIAN – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • examine English phrases – CRESCENDO – which means, Vocabulary Lesson with photographs and Examples
 • analyze English phrases – CRESTFALLEN – that means, Vocabulary with pictures and Examples
 • examine English words – CURMUDGEON – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • examine English phrases – DIAPHANOUS – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • learn English phrases – EAVESDROP – which means, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 • analyze English words – EBULLIENT – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • study English phrases – INGLORIOUS – which means, Vocabulary with pictures and Examples
 • examine English phrases – MISER – that means, Vocabulary with photographs and Examples
 • research English words – SMORGASBORD – which means, Vocabulary with images and Examples
 • analyze English – TONGUE IN CHEEK – Vocabulary With pictures and Examples Idiomatic Expressions
 • examine English words – CLANDESTINE – meaning, Vocabulary Lesson with pics and Examples
 • analyze English phrases – MACABRE – that means, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • examine English phrases – CLAMOR – which means, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • examine English words – ACCOLADE – meaning, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • study English words – augment – that means, Vocabulary Lesson with pics and Examples
 • research English words – BOISTEROUS – meaning, Vocabulary with pics (Interactive Dictionary on line)
 • research English phrases – RETROGRADE – meaning, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • learn English phrases – ODIUM – which means, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 • learn English Dictionary words – AUXILIARY – which means, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 • research English phrases – BENEFACTOR – meaning, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • learn English phrases – TESTY – which means, Vocabulary with snap shots and Examples
 • analyze English phrases – APARTHEID – that means, Vocabulary with pix and Examples
 •  research English words – OLFACTORY – which means, Vocabulary with Sentence Examples (photograph Dictionary)
 • examine English phrases – ATTRITION – that means, Vocabulary Lesson with photographs and Examples
 • study English words – BLASPHEMY – meaning, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 • research English phrases – ALBEIT – which means, Vocabulary with images and Examples
 • study English phrases – OTIOSE – meaning, Vocabulary Lesson with photographs and Examples
 • learn English words – DILATE – that means, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • study English words – EXHUME – meaning, Vocabulary with snap shots and Examples
 • study English words – UTOPIA – that means, Vocabulary Lesson with photos and Examples
 • examine English words – ACQUISITIVE – meaning, Vocabulary Lesson with photos and Examples
 • learn English words – UNWONTED – meaning, Vocabulary with pix and Examples photo Dictionary
 • examine English phrases – PERPETUATE – that means, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • study English Dictionary words – UNCTUOUS – meaning, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • study English phrases – ENCOMIUM – that means, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • research bizarre English words – GOBBLEDYGOOK – that means, Vocabulary with pics and Examples
 • examine English phrases – GAMBIT – which means, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 • examine English phrases – NEBULOUS – meaning, Vocabulary Lesson with photographs and Examples
 • examine English phrases – FECKLESS – that means, Vocabulary Lesson with photos and Examples
 • learn English phrases – UNDULATE – that means, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • research English phrases – VERBIAGE – which means, Vocabulary Lesson with photos and Examples
 • analyze English phrases – ESCHEW – which means, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 • examine humorous English words – DISCOMBOBULATED – which means, Vocabulary Video with images and Examples
 • study English phrases – UNTENABLE – which means, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 • study English words – TALISMAN – meaning, Vocabulary Lesson with photographs and Examples
 • learn English phrases – ABBESS – that means, Vocabulary Lesson with photos and Examples
 • research English words – DOUBLE JEOPARDY – meaning, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • examine English phrases – HELTER SKELTER – that means, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • study English words – MEA CULPA – meaning, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 • analyze English phrases – INTRANSIGENT – meaning, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 • analyze English phrases – VISCOUS – meaning, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • examine English phrases – NON COMPOS MENTIS – that means, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • examine bizarre English words – BUMFUZZLE – that means, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 • study English words – TERRA FIRMA – meaning, Vocabulary Lesson with photos and Examples
 • learn English phrases – QUIZZICAL – that means, Vocabulary Lesson with pics and Examples
 • research English phrases – SERENDIPITY – which means, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 • analyze English words – crimson HERRING – that means, Vocabulary Lesson with photos and Examples
 • learn English phrases – UBIQUITOUS – meaning, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 • learn English phrases – VAINGLORIOUS – that means, Vocabulary Lesson with photographs and Examples
 • analyze English phrases – WANDERLUST – that means, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • learn English phrases – DIFFIDENT – meaning, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • analyze English phrases – JEJUNE – that means, Vocabulary Lesson with photos and Examples
 • examine English phrases – OXYMORON – that means, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • examine English phrases – BRANDISH – that means, Vocabulary Lesson with photographs and Examples
 • learn English phrases – stubborn – which means, Vocabulary Lesson with images and Examples
 • examine English words – SYCOPHANT – meaning, Vocabulary Lesson with pix and Examples
 • study GRE phrases – HAUGHTY – that means, English Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • examine English words – PANDEMONIUM – that means, Vocabulary Lesson with snap shots and Sentence Examples
 • study English phrases – VERBOSE – which means, Vocabulary Lesson with snap shots and Examples
 • research English words – MAGNANIMOUS – meaning, Vocabulary Lesson with photos and Examples
 • study English words – frightened – that means, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • what is ONOMATOPOEIA learn English phrases – ONOMATOPOEIA – which means, Vocabulary pics and Examples
 • study English words – OMINOUS – which means, Vocabulary Lesson with pictures and Sentence Examples
 • study English phrases – TANGIBLE – that means, Vocabulary Lesson with pictures and Examples
 • learn English words – SCOFF – meaning, Vocabulary Lesson with photos and instance Sentences
 • examine English words – PERVASIVE – which means, Vocabulary Lesson with pictures and Examples

 

آموزش زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی در کمتر از شش ماه با سایت فراگیری امکان پذیر است.

 1. آموزش زبان انگلیسی با ویدیو
 2. یادگیری آنلاین زبان
 3. آموزش سریع زبان انگلیسی
 4. تضمین یادگیری زبان انگلیسی
 5. آموزش اصولی زبان
 6. کاملترین مرجع آموزش زبان انگلیسی

دسته بندی های آموزش زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

 • آموزش تلفظ زبان انگلیسی
  • آموزش لهجه آمریکایی
  • آموزشلهجه بریتیش
 • آموزش کلمات زبان انگلیسی
  • آموزش واژه های زبان
  • آموزش افعال ترکیبی زبان
  • آموزش اصطلاحات زبان
  • آموزش اصطلاحات عامیانه
  • آموزش ضرب المثل های انگلیسی
 • آموزش کامل زبان انگلیسی
  • آموزش رزتا استون
  • آموزش انگلیش تودی
  • آموزش انگلیش وی
  • آموزش اکسترا
  • آموزش Misterduncan
 • آموزش زبان برای کسب و کار
  • آموزش گرامر زبان انگلیسی
  • آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  • آموزش نوشتار زبان انگلیسی
 • آموزش آزمون های زبان
  • آموزش آزمون آیلتس
  • آموزش آزمون تافل
 • آموزش زبان با فیلم
  • آموزش پادکست های زبان انگلیسی
  • آموزش زبان با سریال های خارجی
  • آموزش زبان با آهنگ
  • آموزش زبان با انیمیشن
  • آموزش زبان با سخنرانی
  • آموزش زبان با مستند

دسته بندی های سایت فراگیری

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

 • آموزش رایگان زبان انگلیسی
 • فراگیری رایگان طراحی گرافیک
 • یادگیری رایگان ساخت ویدیو
 • آموزش رایگان طراحی وب
 • فراگیری رایگان ساخت نرم افزار
 • یادگیری رایگان کسب و کار
 • آموزش رایگان رشته های مهندسی
 • فراگیری رایگان مهارت های مختلف

سایت فراگیری

سایت فراگیری یک پلتفرم آموزش آنلاین است. این سایت آموزش های ویدیویی را در دسته بندی های مختلف شامل می شود. آموزش زبان انگلیسی مهم ترین بخش سایت فراگیری است. تمامی آموزش های سایت فراگیری به زبان انگلیسی می باشند. در انتخاب و دسته بندی آموزش ها دقت فراوانی شده است. به صورتی که با ورود به هر دسته بندی می توانید به ترتیب شماره گذاری شده آموزش ها را فرا بگیرید.

جهت مشاهده آموزش های بیشتر زبان انگلیسی کافی است تا به سایت Faragiri.com بروید. سپس با انتخاب یک دسته بندی به ترتیب شماره گذاری شده آموزش ها را مشاهده نمایید. با استفاده مستمر از آموزش های سایت فراگیری در کمتر از 6 ماه به زبان انگلیسی به صورت کامل تسلط پیدا میکنید.

درحال بارگذاری...
5/5 (1 Review)

پاسخی بگذارید