آموزش زبان انگلیسی لهجه آمریکایی

یکی از مراحل در آموزش زبان انگلیسی شامل آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی می شود. برای آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی کافی است تا مراحلی که ذکر می شود را به ترتیب فرابگیرید.

قدم اول در آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی : یادگیری Pronunciation Tips

"<yoastmark

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – Pronunciation Tips

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – PRACTICE TIPS WITH TOM

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – TOM KELLEY

قدم دوم در آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی : یادگیری Overview – All Consonant & Vowel & Diphthong

"<yoastmark

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – Overview – All Consonant & Vowel & Diphthong

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – SOUNDS HOW-TO VIDEOS

 

قدم سوم در آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی : یادگیری Consonant

"<yoastmark

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – Consonant

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – CONSONANT -CLUSTER

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – THE FLAP T

قدم چهارم در آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی : یادگیری Vowel

"<yoastmark

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – PRONUNCIATION OF VOWEL SOUNDS

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – THE UH AS IN BUTTER AND SCHWA SOUNDS

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – THE UR VOWEL

 

قدم پنجم در آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی : یادگیری Diphthong

"<yoastmark

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – Diphthong

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – DIPHTHONGS

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – SOUNDS – AMERICAN ENGLISH

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – THE AH AND AW VOWEL SOUNDS

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – THE EE , IH , AND AY SOUNDS OF AMERICAN ENGLISH

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – THE AH AND AW VOWEL SOUNDS

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – THE EH AND AA VOWELS

قدم ششم در آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی : یادگیری Comparisons- Consonant & Vowel & Diphthong

"<yoastmark

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – Comparisons- Consonant & Vowel & Diphthong

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – CONTRASTING SOUNDS PRONUNCIATION EXERCISES

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – MINIMAL PAIRS

قدم هفتم در آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی : یادگیری Homophones

"<yoastmark

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – Homophones

قدم هشتم در آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی : یادگیری American Accent Example

"<yoastmark

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – American Accent Example

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – NUMBERS

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – HOW TO SAY IN AMERICAN ENGLISH!

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – DIFFERENT WAYS ONE THING CAN BE PRONOUNCED

قدم نهم در آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی : یادگیری STRESS + RHYTHM

"<yoastmark

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – STRESS + RHYTHM

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – STRESS 2- AND 3-SYLLABLE WORDS

قدم دهم در آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی : یادگیری Linking

"<yoastmark

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – Linking

قدم یازدهم در آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی : یادگیری Words that Reduce

"<yoastmark

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – Words that Reduce

 

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – THE WORD TO REDUCTION

 

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – OR, ARE, AND FOR REDUCTIONS

 

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – ESL REDUCTION AND LINKING

قدم دواردهم در آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی : یادگیری Contraction

"<yoastmark

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – Contraction

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – GONNA, WANNA, AND GOTTA

قدم سیزدهم در آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی : یادگیری INTONATION

"<yoastmark

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – INTONATION

قدم چهاردهم در آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی : یادگیری American Accent Example

"<yoastmark

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – American Accent Example

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – PHRASES

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – IMITATION EXERCISES

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – AMERICAN ENGLISH IN REAL LIFE

قدم پانزدهم در آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی : یادگیری American Accent Learn More

"<yoastmark

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – American Accent Learn More

آموزش لهجه آمریکایی زبان انگلیسی – PRONUNCIATION – HOW TO SOUND LIKE A NATIVE ENGLISH SPEAKER!

پاسخی بگذارید