آموزش کلمات رشته گرافیک به زبان انگلیسی

آموزش کلمات رشته گرافیک به زبان انگلیسی بیست و هشتمین قدم در ارتقا لغات انگلیسی شماست. برای آموزش زبان انگلیسی نیاز است تا لغات انگلیسی را به طور کامل فرا بگیرید. پلتفرم آموزش آنلاین سایت فراگیری مجموعه کاملی از آموزش های زبان را گردآوری کرده است. با مراجعه به سایت Faragiri.com  و انتخاب دسته بندی مربوطه در کمتر از 6 ماه زبان را بیاموزید.

مطالبی که در آموزش کلمات رشته گرافیک به زبان انگلیسی می آموزید

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

 • Abstract Expressionism – Art Vocab Definition
 • Abstract – Art Vocab Definition
 • Academy – Art Vocab Definition – YouTube
 • Achromatic – Art Vocab Definition
 • Acrylic – Art Vocab Definition
 • Action Painting – Art Vocab Definition
 • Additive Color Mixing – Art Vocab Definition
 • Additive Sculpture – Art Vocab Definition
 • Additive – Art Vocab Definition
 • Aesthetic Experience – Art Vocab Definition
 • Aesthetic – Art Vocab Definition
 • Airbrush – Art Vocab Definition
 • Alla Prima – Art Vocab Definition
 • Allegory – Art Vocab Definition
 • Allover Painting – Art Vocab Definition
 • Alter Ego – Art Vocab Definition
 • Amorphous – Art Vocab Definition
 • Analogous Colors – Art Vocab Definition
 • Animation – Art Vocab Definition
 • Appropriation – Art Vocab Definition
 • Arbitrary Color – Art Vocab Definition
 • Architect – Art Vocab Definition
 • Architecture – Art Vocab Definition
 • Archival – Art Vocab Definition
 • Archivist – Art Vocab Definition
 • Armature – Art Vocab Definition
 • Art Criticism – Art Vocab Definition
 • Art For Arts Sake – Art Vocab Definition
 • Art Institution – Art Vocab Definition
 • Art Movement – Art Vocab Definition
 • Art Nouveau – Art Vocab Definition
 • Art – Art Vocab Definition
 • Artifact – Art Vocab Definition
 • Artist Statement – Art Vocab Definition
 • Artist – Art Vocab Definition
 • Artist’s Proof – Art Vocab Definition
 • Arts And Crafts – Art Vocab Definition
 • Assemblage – Art Vocab Definition
 • Assess – Art Vocab Definition
 • Attribute – Art Vocab Definition
 • Attribution – Art Vocab Definition
 • Authentic – Art Vocab Definition
 • Automatism – Art Vocab Definition
 • Avante Garde – Art Vocab Definition
 • Axis – Art Vocab Definition
 • Background – Art Vocab Definition
 • Balance – Art Vocab Definition
 • Banquet Piece – Art Vocab Definition
 • Baroque – Art Vocab Definition
 • Batik – Art Vocab Definition
 • Bauhaus – Art Vocab Definition
 • Belle Epoque – Art Vocab Definition
 • Ben-Day Dots – Art Vocab Definition
 • Binder – Art Vocab Definition
 • Biomorphic – Art Vocab Definition
 • Bisque – Art Vocab Definition
 • Bleeding – Art Vocab Definition
 • Blend – Art Vocab Definition
 • Blocking In – Art Vocab Definition
 • Blotting – Art Vocab Definition
 • Body Language – Art Vocab Definition
 • Border – Art Vocab Definition
 • Brayer – Art Vocab Definition
 • Breadth And Depth – Art Vocab Definition
 • Broken Color – Art Vocab Definition
 • Brush – Art Vocab Definition
 • Brushwork – Art Vocab Definition
 • Burnish – Art Vocab Definition
 • Block Printing – Art Vocab Definition
 • Contemporary – Art Vocab Definition
 • Context – Art Vocab Definition
 • Contour – Art Vocab Definition
 • Contrapposto – Art Vocab Definition
 • Contrast – Art Vocab Definition
 • Converge – Art Vocab Definition
 • Cool Colors – Art Vocab Definition
 • Copying – Art Vocab Definition
 • Core Shadow – Art Vocab Definition
 • Cor-Ten Steel – Art Vocab Definition
 • Costume – Art Vocab Definition
 • Craftsmanship – Art Vocab Definition
 • Craquelure – Art Vocab Definition
 • Creative Process – Art Vocab Definition
 • Credit Line – Art Vocab Definition
 • Critic – Art Vocab Definition
 • Critique – Art Vocab Definition
 • Cropping – Art Vocab Definition
 • Cross Section – Art Vocab Definition
 • Crosshatching – Art Vocab Definition
 • Cubism – Art Vocab Definition
 • Cultural Icon – Art Vocab Definition
 • Culture – Art Vocab Definition
 • Curator – Art Vocab Definition
 • Curve – Art Vocab Definition
 • Cabinet Painting – Art Vocab Definition
 • Calligraphic Line – Art Vocab Definition
 • Calligraphy – Art Vocab Definition
 • Camera Obscura – Art Vocab Definition
 • Canvas – Art Vocab Definition
 • Caricature – Art Vocab Definition
 • Carte De Visite – Art Vocab Definition
 • Cartography – Art Vocab Definition
 • Cartoon – Art Vocab Definition
 • Carving – Art Vocab Definition
 • Casein – Art Vocab Definition
 • Cast Shadow – Art Vocab Definition
 • Casting – Art Vocab Definition
 • Ceramics – Art Vocab Definition
 • Chalk – Art Vocab Definition
 • Charcoal – Art Vocab Definition
 • Chiaroscuro – Art Vocab Definition
 • Chromogenic Color Print – Art Vocab Definition
 • Chronology – Art Vocab Definition
 • City Planner – Art Vocab Definition
 • Cityscape – Art Vocab Definition
 • Cladding – Art Vocab Definition
 • Clarity – Art Vocab Definition
 • Classical Art – Art Vocab Definition
 • Classical – Art Vocab Definition
 • Classicism – Art Vocab Definition
 • Clay – Art Vocab Definition
 • Close Up – Art Vocab Definition
 • Cockling – Art Vocab Definition
 • Coiling – Art Vocab Definition
 • Collage – Art Vocab Definition
 • Color Family – Art Vocab Definition
 • Color Field Paintings – Art Vocab Definition
 • Color Harmony – Art Vocab Definition
 • Color Perspective – Art Vocab Definition
 • Color Scheme – Art Vocab Definition
 • Color Spectrum – Art Vocab Definition
 • Color Temperature – Art Vocab Definition
 • Color – Art Vocab Definition
 • Column – Art Vocab Definition
 • Commission – Art Vocab Definition
 • Complementary Colors – Art Vocab Definition
 • Component – Art Vocab Definition
 • Composite – Art Vocab Definition
 • Composition – Art Vocab Definition
 • Compression – Art Vocab Definition
 • Concentration – Art Vocab Definition
 • Concept – Art Vocab Definition
 • Conceptual Art – Art Vocab Definition
 • Connoisseur – Art Vocab Definition
 • Constraint – Art Vocab Definition
 • Constructivism – Art Vocab Definition
 • Consumerism – Art Vocab Definition
 • Dada – Art Vocab Definition
 • Daguerreotype – Art Vocab Definition
 • De Stijl – Art Vocab Definition
 • Decalcomania – Art Vocab Definition
 • Deckle Edge – Art Vocab Definition
 • Decoupage – Art Vocab Definition
 • Depth – Art Vocab Definition
 • Design Brief – Art Vocab Definition
 • Design – Art Vocab Definition
 • Detail – Art Vocab Definition
 • Diluent – Art Vocab Definition – YouTube
 • Dimensions – Art Vocab Definition
 • Diorama – Art Vocab Definition
 • Diptych – Art Vocab Definition
 • Direct Positive – Art Vocab Definition
 • Discipline – Art Vocab Definition
 • Distortion – Art Vocab Definition
 • Documentary Photography – Art Vocab Definition
 • Dome – Art Vocab Definition
 • Dominance – Art Vocab Definition
 • Draftsperson – Art Vocab Definition
 • Drawing – Art Vocab Definition
 • Drypoint – Art Vocab Definition
 • Dull – Art Vocab Definition
 • Dye – Art Vocab Definition
 • Earthenware – Art Vocab Definition
 • Earthwork – Art Vocab Definition
 • Easel – Art Vocab Definition
 • Edition – Art Vocab Definition
 • Elements Of Art – Art Vocab Definition
 • Emblem – Art Vocab Definition
 • Emboss – Art Vocab Definition
 • Embroidery – Art Vocab definition
 • Emphasis – Art Vocab Definition
 • En Plein Air – Art Vocab Definition
 • Enamel – Art Vocab Definition
 • Encaustic – Art Vocab Definition
 • Enlargement – Art Vocab Definition
 • Ephemera – Art Vocab Definition
 • Etching – Art Vocab Definition
 • Ethnicity – Art Vocab Definition
 • Evoke – Art Vocab Definition
 • Exaggerate – Art Vocab Definition
 • Exhibit – Art Vocab Definition
 • Existentialism – Art Vocab Definition
 • Exposure – Art Vocab Definition
 • Expression – Art Vocab Definition
 • Expressionism – Art Vocab Definition
 • Expressive Quality – Art Vocab Definition
 • Facade – Art Vocab Definition
 • Fantasy – Art Vocab Definition
 • Fauves – Art Vocab Definition
 • Fauvism – Art Vocab Definition
 • Firing – Art Vocab Definition
 • Feminism – Art Vocab Definition
 • Fiber Art – Art Vocab Definition
 • Fibonacci Sequence – Art Vocab Definition
 • Figurative – Art Vocab Definition – YouTube
 • Figure Drawing – Art Vocab Definition
 • Filigree – Art Vocab Definition
 • Fixative Spray – Art Vocab Definition
 • Flesh – Art Vocab Definition
 • Focal Point – Art Vocab Definition
 • Folk Art – Art Vocab Definition
 • Foreground – Art Vocab Definition
 • Foreshortening – Art Vocab Definition
 • Forge (Fake) – Art Vocab Definition
 • Forge (Metal) – Art Vocab Definition
 • Form – Art Vocab Definition
 • Formal Analysis – Art Vocab Definition
 • Formal Versus Informal Balance – Art Vocab Definition
 • Formalism – Art Vocab Definition
 • Found Object – Art Vocab Definition
 • Framing – Art Vocab Definition
 • Free Association – Art Vocab Definition
 • Free-Form – Art Vocab Definition
 • French Academy – Art Vocab Definition
 • Fresco – Art Vocab Definition
 • Frottage – Art Vocab Definition
 • Fugitive Colors – Art Vocab Definition
 • Functional Art – Art Vocab Definition
 • Futurism – Art Vocab Definition
 • Gallery – Art Vocab Definition
 • Gelatin Silver Print – Art Vocab Definition
 • Gender – Art Vocab Definition
 • Geometric – Art Vocab Definition
 • Gesso – Art Vocab Definition
 • Gestural Line Or Gesture Drawing – Art Vocab Definition
 • Gesture – Art Vocab Definition
 • Genre – Art Vocab Definition
 • Giclee – Art Vocab Definition
 • Gilding – Art Vocab Definition
 • Glaze – Art Vocab Definition
 • Globalization – Art Vocab Definition
 • Gold Leaf – Art Vocab Definition
 • Golden Rectangle – Art Vocab Definition
 • Gothic – Art Vocab Definition
 • Gouache – Art Vocab Definition
 • Graphic Design – Art Vocab Definition
 • Grattage – Art Vocab Definition
 • Greco-Roman – Art Vocab Definition
 • Greenware – Art Vocab Definition
 • Grid Method – Art Vocab Definition
 • Grid – Art Vocab Definition
 • Grisaille – Art Vocab Definition
 • Guild – Art Vocab Definition
 • Halftone – Art Vocab Definition
 • Handbuilding – Art Vocab Definition
 • Happening – Art Vocab Definition
 • Harlequin – Art Vocab Definition
 • Harmony – Art Vocab Definition
 • Hatching – Art Vocab Definition
 • Hieroglyphics – Art Vocab Definition
 • High Contrast – Art Vocab Definition
 • High Key And Low Key – Art Vocab Definition
 • Highlight – Art Vocab Definition
 • Horizon Line – Art Vocab Definition
 • Horizontal And Vertical – Art Vocab Definition
 • Hot Press And Cold Press – Art Vocab Definition
 • Hue – Art Vocab definition
 • Humanism – Art Vocab Definition
 • Iconography – Art Vocab Definition
 • Iconoclasm – Art Vocab Definition
 • Idea – Art Vocab Definition
 • Identity – Art Vocab Definition
 • Idiom – Art Vocab Definition
 • Illuminated Manuscript – Art Vocab Definition
 • Illusion – Art Vocab Definition
 • Illusionism – Art Vocab Definition
 • Illustrate – Art Vocab Definition
 • Illustrator – Art Vocab Definition
 • In Situ – Art Vocab Definition
 • Implied Texture – Art Vocab Definition
 • Impression – Art Vocab Definition
 • Impressionism – Art Vocab
 • In The Round – Art Vocab Definition
 • Inclined Plane – Art Vocab Definition
 • Industrial Design – Art Vocab Definition
 • Ink Slab – Art Vocab Definition
 • Ink – Art Vocab Definition
 • Inlay – Art Vocab Definition
 • Innovation – Art Vocab Definition
 • Intaglio – Art Vocab Definition
 • Intensity – Art Vocab Definition
 • Intent – Art Vocab Definition
 • Intermediate Colors – Art Vocab Definition
 • Irony – Art Vocab Definition
 • Irregular – Art Vocab Definition
 • Jury – Art Vocab Definition
 • Juxtaposition – Art Vocab Definition
 • Key (Legend) – Art Vocab Definition
 • Key (Value) – Art Vocab Definition
 • Kiln – Art Vocab Definition
 • Kinetic Sculpture – Art Vocab Definition
 • Kitsch – Art Vocab Definition
 • Lacquer – Art Vocab Definition
 • Landscape – Art Vocab Definition
 • Light Painting – Art Vocab Definition
 • Light Source – Art Vocab Definition
 • Lightbox – Art Vocab Definition
 • Line – Art Vocab Definition
 • Linear Perspective – Art Vocab Definition
 • Linoleum Cut – Art Vocab Definition
 • Lithography – Art Vocab Definition
 • Local Color – Art Vocab Definition
 • Lost Wax – Art Vocab Definition
 • Low Contrast – Art Vocab Definition
 • Modeling Clay – Art Vocab Definition
 • Model – Art Vocab Definition
 • Mobile – Art Vocab Definition
 • Mixed Media – Art Vocab Definition
 • Minotaur – Art Vocab Definition
 • Minimalism – Art Vocab Definition
 • Mimesis – Art Vocab Definition
 • Middle-Ground – Art Vocab Definition
 • Magic Lantern – Art Vocab Definition
 • Mandala – Art Vocab Definition
 • Manifesto – Art Vocab Definition
 • Manikin Or Mannequin – Art Vocab Definition
 • Mannerism – Art Vocab Definition
 • Maquette – Art Vocab Definition
 • Mark Making – Art Vocab Definition
 • Masterpiece – Art Vocab Definition
 • Mat Board – Art Vocab Definition
 • Material – Art Vocab Definition
 • Matte – Art Vocab Definition
 • Modern – Art Vocab Definition
 • Module – Art Vocab Definition
 • Mold – Art Vocab Definition
 • Monochromatic – Art Vocab Definition
 • Monochrome Or Grissaille – Art Vocab Definition
 • Monoprint – Art Vocab Definition
 • Mood – Art Vocab Definition
 • Mosaic – Art Vocab Definition
 • Motif – Art Vocab Definition
 • Movement – Art Vocab Definition
 • Multiple – Art Vocab Definition
 • Mural – Art Vocab Definition
 • Museum – Art Vocab Definition
 • Muted – Art Vocab Definition
 • Mythology – Art Vocab Definition
 • Organic – Art Vocab Definition
 • Original – Art Vocab Definition
 • Ornament – Art Vocab Definition
 • Orthographic Projection – Art Vocab Definition
 • Outline – Art Vocab Definition
 • Overlap – Art Vocab Definition
 • Pointillism – Art Vocab Definition
 • Polychromatic – Art Vocab Definition
 • Pop Art – Art Vocab Definition
 • Popular Culture – Art Vocab Definition
 • Pliable – Art Vocab Definition
 • Plate (Printmaking) – Art Vocab Definition
 • Porcelain – Art Vocab Definition
 • Portfolio (Collection) – Art Vocab Definition
 • Portfolio (Folder) – Art Vocab Definition
 • Portrait – Art Vocab Definition
 • Pose – Art Vocab Definition – YouTube
 • Positioning – Art Vocab Definition
 • Positive Space – Art Vocab Definition
 • Pottery Wheel – Art Vocab Definition
 • Pottery – Art Vocab Definition
 • Primary Color – Art Vocab Definition – YouTube
 • Primer – Art Vocab Definition
 • Principles Of Design – Art Vocab Definition
 • Print – Art Vocab Definition
 • Printing Block – Art Vocab Definition
 • Printing Press – Art Vocab Definition
 • Profile – Art Vocab Definition
 • Prop – Art Vocab Definition
 • Proportion – Art Vocab Definition
 • Provenance – Art Vocab Definition – YouTube
 • Public Art – Art Vocab Definition
 • Paint – Art Vocab Definition
 • Painterly – Art Vocab Definition
 • Painting – Art Vocab Definition
 • Palette Knife – Art Vocab Definition
 • Palette – Art Vocab Definition
 • Pulley – Art Vocab Definition
 • Panel Painting – Art Vocab Definition
 • Panel – Art Vocab Definition
 • Paper Mache – Art Vocab Definition
 • Parallel Lines – Art Vocab Definition
 • Parchment – Art Vocab Definition
 • Pastel (Color) – Art Vocab Definition
 • Pastel (Material) – Art Vocab Definition
 • Patina – Art Vocab Definition
 • Patron – Art Vocab Definition
 • Pattern – Art Vocab Definition
 • Pendant – Art Vocab Definition
 • Photo Collage Or Photomontage – Art Vocab Definition
 • Perceive – Art Vocab Definition
 • Pentimento – Art Vocab Definition
 • Perforate – Art Vocab Definition
 • Performance Art – Art Vocab Definition
 • Photograph – Art Vocab Definition
 • Photojournalism – Art Vocab Definition
 • Pictorialism – Art Vocab Definition
 • Pictograph – Art Vocab Definition
 • Photorealism – Art Vocab Definition
 • Pigment – Art Vocab Definition
 • Pinch Method – Art Vocab Definition
 • Placement – Art Vocab Definition
 • Plan – Art Vocab Definition
 • Plane – Art Vocab Definition
 • Plaster – Art Vocab Definition
 • Plate (Ceramic) – Art Vocab Definition
 • Quality (Attribute) – Art Vocab Definition
 • Quality (Condition) – Art Vocab Definition
 • Quilt – Art Vocab Definition
 • Race – Art Vocab Definition
 • Radial Balance – Art Vocab Definition
 • Raku – Art Vocab Definition
 • Ratio – Art Vocab Definition
 • Rayograph – Art Vocab Definition
 • Readymade – Art Vocab Definition
 • Real Texture – Art Vocab Definition
 • Realism – Art Vocab Definition
 • Rectilinear – Art Vocab Definition
 • Reductive – Art Vocab Definition
 • Reference – Art Vocab Definition
 • Reflected Light – Art Vocab Definition
 • Reflection – Art Vocab Definition
 • Relative Position – Art Vocab Definition
 • Relative Size – Art Vocab Definition
 • Relic – Art Vocab Definition
 • Relief Printmaking – Art Vocab Definition
 • Relief – Art Vocab Definition
 • Renaissance – Art Vocab Definition
 • Rendering – Art Vocab Definition
 • Repetition – Art Vocab Definition
 • Replica – Art Vocab Definition
 • Representational And Non-Representational – Art Vocab Definition
 • Reproduce – Art Vocab Definition
 • Resin – Art Vocab Definition
 • Rhythm – Art Vocab Definition
 • Rubbing – Art Vocab Definition
 • Rubric – Art Vocab Definition
 • Rule Of Thirds – Art Vocab Definition
 • Rural – Art Vocab Definition
 • Symmetry – Art Vocab Definition
 • Satire – Art Vocab Definition
 • Scale – Art Vocab Definition
 • Score – Art Vocab Definition
 • Screenprinting Or Silkscreening – Art Vocab Definition
 • Sculpt – Art Vocab Definition
 • Sculptor – Art Vocab Definition
 • Sculpture – Art Vocab Definition
 • Scumbling – Art Vocab Definition
 • Seascape – Art Vocab Definition
 • Secondary Color – Art Vocab Definition
 • Series – Art Vocab Definition
 • Setting – Art Vocab Definition
 • Sfumato – Art Vocab Definition
 • Shade – Art Vocab Definition
 • Shading – Art Vocab Definition
 • Shape – Art Vocab Definition
 • Shellac – Art Vocab Definition
 • Shutter – Art Vocab Definition
 • Silhouette – Art Vocab Definition
 • Silverpoint – Art Vocab Definition
 • Site-Specific – Art Vocab Definition
 • Size Variation – Art Vocab Definition
 • Sketch – Art Vocab Definition
 • Slip – Art Vocab Definition
 • Solvent – Art Vocab Definition
 • Space – Art Vocab Definition
 • Spatial Reasoning – Art Vocab Definition
 • Split Complement – Art Vocab Definition
 • Sprue – Art Vocab Definition
 • Stain – Art Vocab Definition
 • Static Shape And Dynamic Shape – Art Vocab Definition
 • Stencil – Art Vocab Definition
 • Stereotype – Art Vocab Definition
 • Still Life – Art Vocab Definition
 • Stippling – Art Vocab Definition
 • Stoneware – Art Vocab Definition
 • Street Art – Art Vocab Definition
 • Street Photography – Art Vocab Definition
 • Strobe – Art Vocab Definition
 • Structure – Art Vocab Definition
 • Style – Art Vocab Definition
 • Stylized – Art Vocab Definition
 • Subject Matter – Art Vocab Definition
 • Sublime – Art Vocab Definition
 • Subordination – Art Vocab Definition
 • Subtractive Color Mixing – Art Vocab Definition
 • Subtractive Sculpture – Art Vocab Definition
 • Suburban – Art Vocab Definition
 • Surrealism – Art Vocab Definition
 • Sustainable – Art Vocab Definition
 • Symbol – Art Vocab Definition
 • Symbolism – Art Vocab Definition
 • Symmetric And Asymmetric – Art Vocab Definition
 • Tactile – Art Vocab Definition
 • Tempera – Art Vocab Definition
 • Template – Art Vocab Definition
 • Tenement – Art Vocab Definition
 • Tension – Art Vocab Definition
 • Terra Cotta – Art Vocab Definition
 • Tertiary Colors – Art Vocab Definition
 • Texture – Art Vocab Definition
 • Theme – Art Vocab Definition
 • Three Dimensional – Art Vocab Definition
 • Throwing – Art Vocab Definition
 • Tint – Art Vocab Definition
 • Tone – Art Vocab Definition
 • Tooth – Art Vocab Definition
 • Tradition – Art Vocab Definition
 • Translucent – Art Vocab Definition
 • Transparent – Art Vocab Definition
 • Triadic Colors – Art Vocab Definition
 • Triptych – Art Vocab Definition
 • Two Dimensional – Art Vocab Definition
 • Two-Point Perspective – Art Vocab Definition
 • Typography – Art Vocab Definition
 • Underpainting – Art Vocab Definition
 • Unity – Art Vocab Definition
 • Urban Art – Art Vocab Definition
 • Utilitarian – Art Vocab Definition
 • Utopian – Art Vocab Definition
 • Value Scale – Art Vocab Definition
 • Vantage Point – Art Vocab Definition
 • Variety – Art Vocab Definition
 • Vanishing Point – Art Vocab Definition
 • Value – Art Vocab Definition
 • Varnish – Art Vocab Definition
 • Vernacular Photography – Art Vocab Definition
 • Vibrant – Art Vocab Definition
 • Victorian Era – Art Vocab Definition
 • Viewer Engagement – Art Vocab Definition
 • Viewpoint – Art Vocab Definition
 • Viscosity – Art Vocab Definition
 • Visual Literacy – Art Vocab Definition
 • Visual Movement – Art Vocab Definition
 • Visual Voice – Art Vocab Definition
 • Warm And Cool Colors – Art Vocab Definition
 • Wash – Art Vocab Definition
 • Watercolor – Art Vocab Definition
 • Wedging – Art Vocab Definition
 • Welding – Art Vocab Definition
 • Woodcut – Art Vocab Definition
 • Yellowing – Art Vocab Definition
 • Ziggurat – Art Vocab Definition
 • Zoomorphic – Art Vocab Definition
 • Zoopraxiscope – Art Vocab Definition
 • Bourgeois – Art Vocab Definition
 • Emulsion – Art Vocab Definition
 • Engraving – Art Vocab Definition
 • Full Range – Art Vocab Definition
 • Imaginary – Art Vocab Definition
 • Imitation And Emulation – Art Vocab Definition
 • Impasto – Art Vocab Definition
 • Implied Line – Art Vocab Definition
 • Infrared Reflectography – Art Vocab Definition
 • Installation Art – Art Vocab Definition
 • Kinetoscope – Art Vocab Definition
 • Leveling – Art Vocab Definition
 • Medium – Art Vocab Definition
 • Mexican Muralist Movement – Art Vocab Definition
 • Mezzotint – Art Vocab Definition
 • Mixing – Art Vocab Definition
 • Obelisk – Art Vocab Definition
 • Objective Subjective – Art Vocab Definition
 • Observational Drawing – Art Vocab Definition
 • Oeuvre – Art Vocab Definition
 • Oil Paint – Art Vocab Definition
 • Oil Pastel – Art Vocab Definition
 • One-Point Perspective – Art Vocab Definition
 • Op Art – Art Vocab Definition
 • Opaque – Art Vocab Definition
 • Optical Illusion – Art Vocab
 • Procession – Art Vocab Definition
 • Nuance – Art Vocab Definition
 • Newsprint – Art Vocab Definition
 • Neutral Color – Art Vocab Definition
 • Neoclassical – Art Vocab Definition
 • Negative Space – Art Vocab Definition
 • Negative Photograph – Art Vocab Definition
 • Narrative – Art Vocab Definition

مزایا سایت Faragiri.com برای آموزش زبان

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

 1. آموزش زبان انگلیسی با ویدیو
 2. یادگیری آنلاین زبان
 3. آموزش سریع زبان انگلیسی
 4. تضمین یادگیری زبان انگلیسی
 5. آموزش اصولی زبان
 6. کاملترین مرجع آموزش زبان انگلیسی

دسته بندی های آموزش زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

 • آموزش تلفظ زبان انگلیسی
  • آموزش لهجه آمریکایی
  • آموزشلهجه بریتیش
 • آموزش کلمات زبان انگلیسی
  • آموزش واژه های زبان
  • آموزش افعال ترکیبی زبان
  • آموزش اصطلاحات زبان
  • آموزش اصطلاحات عامیانه
  • آموزش ضرب المثل های انگلیسی
 • آموزش کامل زبان انگلیسی
  • آموزش رزتا استون
  • آموزش انگلیش تودی
  • آموزش انگلیش وی
  • آموزش اکسترا
  • آموزش Misterduncan
 • آموزش زبان برای کسب و کار
  • آموزش گرامر زبان انگلیسی
  • آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  • آموزش نوشتار زبان انگلیسی
 • آموزش آزمون های زبان
  • آموزش آزمون آیلتس
  • آموزش آزمون تافل
 • آموزش زبان با فیلم
  • آموزش پادکست های زبان انگلیسی
  • آموزش زبان با سریال های خارجی
  • آموزش زبان با آهنگ
  • آموزش زبان با انیمیشن
  • آموزش زبان با سخنرانی
  • آموزش زبان با مستند

دسته بندی های سایت فراگیری

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

 • آموزش رایگان زبان انگلیسی
 • فراگیری رایگان طراحی گرافیک
 • یادگیری رایگان ساخت ویدیو
 • آموزش رایگان طراحی وب
 • فراگیری رایگان ساخت نرم افزار
 • یادگیری رایگان کسب و کار
 • آموزش رایگان رشته های مهندسی
 • فراگیری رایگان مهارت های مختلف

سایت فراگیری

سایت فراگیری یک پلتفرم آموزش آنلاین است. این سایت آموزش های ویدیویی را در دسته بندی های مختلف شامل می شود. آموزش زبان انگلیسی مهم ترین بخش سایت فراگیری است. تمامی آموزش های سایت فراگیری به زبان انگلیسی می باشند. در انتخاب و دسته بندی آموزش ها دقت فراوانی شده است. به صورتی که با ورود به هر دسته بندی می توانید به ترتیب شماره گذاری شده آموزش ها را فرا بگیرید.

جهت مشاهده آموزش های بیشتر زبان انگلیسی کافی است تا به سایت Faragiri.com بروید. سپس با انتخاب یک دسته بندی به ترتیب شماره گذاری شده آموزش ها را مشاهده نمایید. با استفاده مستمر از آموزش های سایت فراگیری در کمتر از 6 ماه به زبان انگلیسی به صورت کامل تسلط پیدا میکنید.

درحال بارگذاری...

پاسخی بگذارید