آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش

یکی از مراحل در آموزش زبان انگلیسی شامل آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی می شود. برای آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی کافی است تا مراحلی که ذکر می شود را به ترتیب فرابگیرید.

قدم اول در آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی : یادگیری BBC

آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی

آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی

 

آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی – THE BRITISH ACCENT! YOU KNOW YOU WANT IT!

قدم دوم در آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی : یادگیری PAPA

آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی

آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی

آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی – Overview – All Consonant & Vowel & Diphthong

 

آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی – THE BRITISH ACCENT! YOU KNOW YOU WANT IT!

قدم سوم در آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی : یادگیری LUCY

آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی

آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی

آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی – LUCY

قدم چهارم در آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی : یادگیری MMM

آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی

آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی

قدم پنجم در آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی : یادگیری NEWS

آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی

آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی

آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی – NEWS

 

آموزش لهجه بریتیش زبان انگلیسی – PRONUNCIATION IN THE NEWS

پاسخی بگذارید