آموزش زبان با سخنرانی

یکی از مراحل در آموزش زبان انگلیسی شامل آموزش زبان با سخنرانی می شود. برای آموزش زبان با سخنرانی کافی است تا مراحلی که ذکر می شود را به ترتیب فرابگیرید. با مجموعه های آموزش زبان با سخنرانی تضمینی شما قادرید تا سطح زبان خود را ارتقا دهید.

قدم اول در آموزش زبان با سخنرانی : یادگیری  TED (Persian & English)

قدم دوم در آموزش زبان با سخنرانی : یادگیری Myths from Around the World

آموزش زبان با سخنرانی

آموزش زبان با سخنرانی

آموزش زبان با سخنرانی –  Myths from Around the World

قدم سوم در آموزش زبان با سخنرانی : یادگیری More book recommendations from TED-Ed

قدم چهارم در آموزش زبان با سخنرانی : یادگیری Can You Solve This Riddle

آموزش زبان با سخنرانی

آموزش زبان با سخنرانی

آموزش زبان با سخنرانی –  Can You Solve This Riddle

قدم پنجم در آموزش زبان با سخنرانی : یادگیری Moments of Vision

قدم ششم در آموزش زبان با سخنرانی : یادگیری Superhero Science

آموزش زبان با سخنرانی

آموزش زبان با سخنرانی

آموزش زبان با سخنرانی –  Superhero Science

پاسخی بگذارید