آموزش زبان انگلیسی لغات

یکی از مراحل در آموزش زبان انگلیسی شامل آموزش کلمات زبان انگلیسی می شود. برای آموزش کلمات زبان انگلیسی کافی است تا مراحلی که ذکر می شود را به ترتیب فرابگیرید. آموزش زبان انگلیسی تضمینی توسط سایت Faragiri.com

قدم اول در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری Phonics-Learn English A to Z

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

قدم دوم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری Kids Vocabulary

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – Kids Vocabulary

قدم سوم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری Theme playlist-English Study for Kids

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

 

آموزش کلمات زبان انگلیسی – Theme playlist-English Study for Kids

قدم چهارم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری Cartoon Story-Basic Dialogue

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

قدم پنجم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری Story-Part1

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – Story-Part1

آموزش کلمات زبان انگلیسی – Story-Part2

قدم هفتم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری Story-Part3

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – Story-Part3

قدم هشتم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری Story-Part4

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – Story-Part4

قدم نهم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری Story-Part5

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – Story-Part5

قدم دهم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری Story-Part6

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – Story-Part6

قدم یازدهم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری Story-Part7

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – Story-Part7

قدم دواردهم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری Song-Part1

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – Song-Part1

قدم سیزدهم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری  Song-Part2

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – Song-Part2

قدم چهاردهم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری Song-Part3

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – Song-Part3

قدم پانزدهم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری The BEST of Steve and Maggie

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – The BEST of Steve and Maggie

قدم شانزدهم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری 4000 Essential English Words 1

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

قدم هفدهم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری  4000 Essential English Words 2

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی –  4000 Essential English Words 2

قدم هجدهم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری  4000 Essential English Words 3

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی –  4000 Essential English Words 3

قدم نوزدهم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری 4000 Essential English Words 4

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

قدم بیستم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری 4000 Essential English Words 5

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – 4000 Essential English Words 5

آموزش کلمات زبان انگلیسی – 4000 Essential English Words 6

قدم بیست و دوم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری Vocabulary-Part1

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – Vocabulary-Part1

 

COLOURS FOR KIDS WITH STEVE AND MAGGIE

 

PEOPLE & FAMILY FOR KIDS WITH STEVE AND MAGGIE

 

WEATHER FOR CHILDREN WITH STEVE AND MAGGIE

 

ANIMALS FOR CHILDREN WITH STEVE AND MAGGIE

 

قدم بیست و سوم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری Vocabulary-Part2

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – American Accent Example

 

HOUSE FOR KIDS WITH STEVE AND MAGGIE

TRANSPORT FOR KIDS WITH STEVE AND MAGGIE

FOOD FOR CHILDREN WITH STEVE AND MAGGIE

 

CLASSROOM FOR KIDS WITH STEVE AND MAGGIE

 

قدم بیست و چهارم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری Vocabulary-Part3

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – Vocabulary-Part3

 

TOYS FOR KIDS WITH STEVE AND MAGGIE

 

FARM ANIMALS FOR KIDS WITH STEVE AND MAGGIE

 

HALLOWEEN & MONSTERS WITH STEVE AND MAGGIE

 

قدم بیست و پنجم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری Vocabulary-Part4

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – Vocabulary-Part4

 

SING WITH STEVE AND MAGGIE FOR CHILDREN

STEVE AND MAGGIE WITH BOBBY

قدم بیست و ششم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری News Words

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – News Words

قدم بیست و هفتم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری Commonly confused words

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – Commonly confused words

قدم بیست و هشتم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری Art Vocab Words from Phil Hansen

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – Art Vocab Words from Phil Hansen

قدم بیست و نهم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری Part1 – Advanced Words

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – Part1 – Advanced Words

قدم سی ام در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری Part2 – Advanced Words

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – Part2 – Advanced Words

قدم سی و یکم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری TIP

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – EngVid-Part1

قدم سی و سوم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری EngVid-Part2

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی – EngVid-Part2

قدم سی و چهارم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری EngVid-Part3

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

قدم سی و پنجم در آموزش کلمات زبان انگلیسی : یادگیری  EngVid-Part4

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی

آموزش کلمات زبان انگلیسی –  EngVid-Part4

پاسخی بگذارید