آموزش پیشرفته برنامه نویسی R

آموزش پیشرفته برنامه نویسی R یکی از دوره های جامع و تخصصی در زمینه آموزش برنامه نویسی است. این دوره که توسط شرکت Pearson تهیه شده است، به طور کامل ویدیویی و رایگان در اختیار کاربران قرار می گیرد. در این دوره، مفاهیم پیچیده و پیشرفته زبان برنامه نویسی R به شکلی ساده و کاربردی توضیح داده می شود تا برنامه نویسان بتوانند با ابزارهای پیشرفته تر و تکنیک های حرفه ای تری کار کنند. فراگیری، مرجع معتبر آموزش های برنامه نویسی، افتخار دارد این دوره را به علاقه مندان ارائه دهد.

مقدمه (Introduction)

در این قسمت، شما با مقدمه ای از دوره آشنا خواهید شد. اهداف دوره، ساختار و محتوای آموزشی به طور خلاصه معرفی می شود.

مقدمه دوره پیشرفته برنامه نویسی R (Advanced R Programming Part I LiveLessons - Introduction)

در این ویدیو، شما با مقدمات دوره پیشرفته برنامه نویسی R آشنا می شوید. این قسمت شامل معرفی کلی دوره، اهداف و محتوای آموزشی است.

اهداف یادگیری (Learning Objectives)

در این بخش، اهداف یادگیری که شما باید در طول دوره به آن ها دست یابید، توضیح داده می شود.

اهداف یادگیری (Learning Objectives)

این ویدیو اهداف یادگیری دوره را توضیح می دهد و به شما کمک می کند تا مسیر یادگیری خود را به خوبی برنامه ریزی کنید.

خواندن جدول HTML (Read an HTML table)

در این قسمت، شما با روش های خواندن جداول HTML در زبان برنامه نویسی R آشنا می شوید.

خواندن جدول HTML (1.1 Read an HTML table)

این ویدیو به شما نحوه خواندن جداول HTML با استفاده از زبان برنامه نویسی R را آموزش می دهد.

استفاده از XPath برای جستجوی پیچیده در HTML (Use XPath for complex searches in HTML)

در این قسمت، شما با استفاده از XPath برای انجام جستجوهای پیچیده در فایل های HTML آشنا می شوید.

استفاده از XPath برای جستجوی پیچیده در HTML (1.2 Use XPath for complex searches in HTML)

این ویدیو به شما نحوه استفاده از XPath برای انجام جستجوهای پیچیده در فایل های HTML را آموزش می دهد.

استفاده از xmlToList برای تجزیه آسان تر (Use xmlToList for easier parsing)

در این قسمت، شما با نحوه استفاده از xmlToList برای تجزیه آسان تر داده های XML آشنا می شوید.

استفاده از xmlToList برای تجزیه آسان تر (1.3 Use xmlToList for easier parsing)

این ویدیو به شما نحوه استفاده از xmlToList برای تجزیه آسان تر داده های XML را آموزش می دهد.

اهداف یادگیری (Learning Objectives)

این بخش شامل اهداف یادگیری اضافی است که در ادامه دوره به آن ها پرداخته می شود.

اهداف یادگیری (Learning Objectives)

این ویدیو اهداف یادگیری اضافی دوره را توضیح می دهد و به شما کمک می کند تا مسیر یادگیری خود را به خوبی برنامه ریزی کنید.

استفاده از توابع تجمعی با تپلی و فرمول نویسی (Aggregate using formula notation with the aggregate function and tapply)

در این قسمت، شما با استفاده از توابع تجمعی با تپلی و فرمول نویسی آشنا می شوید.

استفاده از توابع تجمعی با تپلی و فرمول نویسی (2.1 Aggregate using formula notation with the aggregate function and tapply)

این ویدیو به شما نحوه استفاده از توابع تجمعی با تپلی و فرمول نویسی را آموزش می دهد.

استفاده از ddply برای تجمعات راحت تر (Use ddply for convenient aggregation)

در این قسمت، شما با استفاده از ddply برای انجام تجمعات راحت تر آشنا می شوید.

استفاده از ddply برای تجمعات راحت تر (2.2 Use ddply for convenient aggregation)

این ویدیو به شما نحوه استفاده از ddply برای انجام تجمعات راحت تر را آموزش می دهد.

پردازش موازی با استفاده از ddply (Process in parallel with ddply's parallel option)

در این قسمت، شما با استفاده از ddply برای انجام پردازش های موازی آشنا می شوید.

پردازش موازی با استفاده از ddply (2.3 Process in parallel with ddply's parallel option)

این ویدیو به شما نحوه استفاده از ddply برای انجام پردازش های موازی را آموزش می دهد.

استفاده از data.table برای تجمع سریع تر (Use data.table for faster aggregation)

در این قسمت، شما با استفاده از data.table برای انجام تجمعات سریع تر آشنا می شوید.

استفاده از data.table برای تجمع سریع تر (2.4 Use data.table for faster aggregation)

این ویدیو به شما نحوه استفاده از data.table برای انجام تجمعات سریع تر را آموزش می دهد.

استفاده از dplyr برای تجمع سریع و راحت (Use dplyr for convenient and fast aggregation)

در این قسمت، شما با استفاده از dplyr برای انجام تجمعات سریع و راحت آشنا می شوید.

استفاده از dplyr برای تجمع سریع و راحت (2.5 Use dplyr for convenient and fast aggregation)

این ویدیو به شما نحوه استفاده از dplyr برای انجام تجمعات سریع و راحت را آموزش می دهد.

کار با پایگاه داده با استفاده از dplyr (Operate in a database using dplyr)

در این قسمت، شما با استفاده از dplyr برای انجام عملیات در پایگاه داده آشنا می شوید.

کار با پایگاه داده با استفاده از dplyr (2.6 Operate in a database using dplyr)

این ویدیو به شما نحوه استفاده از dplyr برای انجام عملیات در پایگاه داده را آموزش می دهد.

اهداف یادگیری (Learning Objectives)

در این بخش، اهداف یادگیری اضافی که در ادامه دوره به آن ها پرداخته می شود، توضیح داده می شود.

اهداف یادگیری (Learning Objectives)

این ویدیو اهداف یادگیری اضافی دوره را توضیح می دهد و به شما کمک می کند تا مسیر یادگیری خود را به خوبی برنامه ریزی کنید.

آشنایی با مفاهیم پایه C++ در R (Understand the basics of C++ with R)

در این قسمت، شما با مفاهیم پایه C++ در زبان برنامه نویسی R آشنا می شوید.

آشنایی با مفاهیم پایه C++ در R (3.1 Understand the basics of C++ with R)

این ویدیو به شما مفاهیم پایه C++ در زبان برنامه نویسی R را آموزش می دهد.

نوشتن تابع C++ برای R (Write a C++ function for R)

در این قسمت، شما با نحوه نوشتن تابع C++ برای زبان برنامه نویسی R آشنا می شوید.

نوشتن تابع C++ برای R (3.2 Write a C++ function for R)

این ویدیو به شما نحوه نوشتن تابع C++ برای زبان برنامه نویسی R را آموزش می دهد.

استفاده از Rcpp Syntactic Sugar (Using Rcpp Syntactic Sugar)

در این قسمت، شما با استفاده از Rcpp Syntactic Sugar برای بهینه سازی کدهای خود آشنا می شوید.

استفاده از Rcpp Syntactic Sugar (3.3 Using Rcpp Syntactic Sugar)

این ویدیو به شما نحوه استفاده از Rcpp Syntactic Sugar برای بهینه سازی کدهای خود را آموزش می دهد.

جمع بندی در C++ (Summing in C++)

در این قسمت، شما با روش های جمع بندی در C++ آشنا می شوید.

جمع بندی در C++ (3.4 Summing in C++)

این ویدیو به شما روش های جمع بندی در C++ را آموزش می دهد.

نوشتن بسته در R (Writing a package in R)

در این قسمت، شما با نحوه نوشتن بسته در زبان برنامه نویسی R آشنا می شوید.

نوشتن بسته در R (3.5 Writing a package in R Refresher)

این ویدیو به شما نحوه نوشتن بسته در زبان برنامه نویسی R را آموزش می دهد.

نوشتن بسته با کد C++ (Writing a Package with C++ Code)

در این قسمت، شما با نحوه نوشتن بسته با استفاده از کد C++ در زبان برنامه نویسی R آشنا می شوید.

نوشتن بسته با کد C++ (3.6 Writing a Package with C++ Code)

این ویدیو به شما نحوه نوشتن بسته با استفاده از کد C++ در زبان برنامه نویسی R را آموزش می دهد.

اهداف یادگیری (Learning Objectives)

در این بخش، اهداف یادگیری اضافی که در ادامه دوره به آن ها پرداخته می شود، توضیح داده می شود.

اهداف یادگیری (Learning Objectives)

این ویدیو اهداف یادگیری اضافی دوره را توضیح می دهد و به شما کمک می کند تا مسیر یادگیری خود را به خوبی برنامه ریزی کنید.

ساخت موتور توصیه گر با RecommenderLab (Build a recommendation engine with RecommenderLab)

در این قسمت، شما با نحوه ساخت موتور توصیه گر با استفاده از کتابخانه RecommenderLab آشنا می شوید.

ساخت موتور توصیه گر با RecommenderLab (4.1 Build a recommendation engine with RecommenderLab)

این ویدیو به شما نحوه ساخت موتور توصیه گر با استفاده از کتابخانه RecommenderLab را آموزش می دهد.

استخراج متن با RTextTools (Mine text with RTextTools)

در این قسمت، شما با نحوه استخراج متن با استفاده از کتابخانه RTextTools آشنا می شوید.

استخراج متن با RTextTools (4.2 Mine text with RTextTools)

این ویدیو به شما نحوه استخراج متن با استفاده از کتابخانه RTextTools را آموزش می دهد.

اهداف یادگیری (Learning Objectives)

در این بخش، اهداف یادگیری اضافی که در ادامه دوره به آن ها پرداخته می شود، توضیح داده می شود.

اهداف یادگیری (Learning Objectives)

این ویدیو اهداف یادگیری اضافی دوره را توضیح می دهد و به شما کمک می کند تا مسیر یادگیری خود را به خوبی برنامه ریزی کنید.

شروع به کار با igraph (Get started with igraph)

در این قسمت، شما با نحوه شروع به کار با کتابخانه igraph برای ایجاد و تحلیل گراف ها آشنا می شوید.

شروع به کار با igraph (5.1 Get started with igraph)

این ویدیو به شما نحوه شروع به کار با کتابخانه igraph برای ایجاد و تحلیل گراف ها را آموزش می دهد.

خواندن edgelists (Read edgelists)

در این قسمت، شما با نحوه خواندن edgelists برای تحلیل گراف ها آشنا می شوید.

خواندن edgelists (5.2 Read edgelists)

این ویدیو به شما نحوه خواندن edgelists برای تحلیل گراف ها را آموزش می دهد.

معیارهای رایج گراف (Common graph metrics)

در این قسمت، شما با معیارهای رایج گراف ها برای تحلیل دقیق تر آشنا می شوید.

معیارهای رایج گراف (5.3 Common graph metrics)

این ویدیو به شما معیارهای رایج گراف ها برای تحلیل دقیق تر را آموزش می دهد.

ترسیم پیشرفته گراف (Advanced graph plotting)

در این قسمت، شما با روش های ترسیم پیشرفته گراف ها آشنا می شوید.

ترسیم پیشرفته گراف (5.4 Advanced graph plotting)

این ویدیو به شما روش های ترسیم پیشرفته گراف ها را آموزش می دهد.

معیارهای مرکزیت (Centrality measures)

در این قسمت، شما با معیارهای مرکزیت در تحلیل گراف ها آشنا می شوید.

معیارهای مرکزیت (5.5 Centrality measures)

این ویدیو به شما معیارهای مرکزیت در تحلیل گراف ها را آموزش می دهد.

ترسیم تعاملی گراف (Interactive Graph Plot)

در این قسمت، شما با نحوه ترسیم تعاملی گراف ها آشنا می شوید.

ترسیم تعاملی گراف (5.6 Interactive Graph Plot)

این ویدیو به شما نحوه ترسیم تعاملی گراف ها را آموزش می دهد.

اهداف یادگیری (Learning Objectives)

در این بخش، اهداف یادگیری اضافی که در ادامه دوره به آن ها پرداخته می شود، توضیح داده می شود.

اهداف یادگیری (Learning Objectives)

این ویدیو اهداف یادگیری اضافی دوره را توضیح می دهد و به شما کمک می کند تا مسیر یادگیری خود را به خوبی برنامه ریزی کنید.

ساخت نمودارهای وب با ggvis (Build vega based web plots using ggvis)

در این قسمت، شما با نحوه ساخت نمودارهای وب با استفاده از کتابخانه ggvis آشنا می شوید.

ساخت نمودارهای وب با ggvis (6.1 Build vega based web plots using ggvis)

این ویدیو به شما نحوه ساخت نمودارهای وب با استفاده از کتابخانه ggvis را آموزش می دهد.

ساخت نمودارهای وب با rCharts (Build D3 based web plots with rCharts)

در این قسمت، شما با نحوه ساخت نمودارهای وب با استفاده از کتابخانه rCharts آشنا می شوید.

ساخت نمودارهای وب با rCharts (6.2 Build D3 based web plots with rCharts)

این ویدیو به شما نحوه ساخت نمودارهای وب با استفاده از کتابخانه rCharts را آموزش می دهد.

اهداف یادگیری (Learning Objectives)

در این بخش، اهداف یادگیری اضافی که در ادامه دوره به آن ها پرداخته می شود، توضیح داده می شود.

اهداف یادگیری (Learning Objectives)

این ویدیو اهداف یادگیری اضافی دوره را توضیح می دهد و به شما کمک می کند تا مسیر یادگیری خود را به خوبی برنامه ریزی کنید.

مبانی RMarkdown (Basics of RMarkdown)

در این قسمت، شما با مبانی استفاده از RMarkdown آشنا می شوید.

مبانی RMarkdown (7.1 Basics of RMarkdown)

این ویدیو به شما مبانی استفاده از RMarkdown را آموزش می دهد.

تبدیل فایل های Markdown به Word (Convert Markdown files to Word)

در این قسمت، شما با نحوه تبدیل فایل های Markdown به فرمت Word آشنا می شوید.

تبدیل فایل های Markdown به Word (7.2 Convert Markdown files to Word)

این ویدیو به شما نحوه تبدیل فایل های Markdown به فرمت Word را آموزش می دهد.

تبدیل Markdown به PDF (Convert Markdown to PDF)

در این قسمت، شما با نحوه تبدیل فایل های Markdown به فرمت PDF آشنا می شوید.

تبدیل Markdown به PDF (7.3 Convert Markdown to PDF)

این ویدیو به شما نحوه تبدیل فایل های Markdown به فرمت PDF را آموزش می دهد.

ساخت اسلایدشو با RMarkdown (Create slideshows with RMarkdown)

در این قسمت، شما با نحوه ساخت اسلایدشو با استفاده از RMarkdown آشنا می شوید.

ساخت اسلایدشو با RMarkdown (7.4 Create slideshows with RMarkdown)

این ویدیو به شما نحوه ساخت اسلایدشو با استفاده از RMarkdown را آموزش می دهد.

نوشتن معادلات با RMarkdown (Write equations with RMarkdown)

در این قسمت، شما با نحوه نوشتن معادلات با استفاده از RMarkdown آشنا می شوید.

نوشتن معادلات با RMarkdown (7.5 Write equations with RMarkdown)

این ویدیو به شما نحوه نوشتن معادلات با استفاده از RMarkdown را آموزش می دهد.

خلاصه دوره (Summary)

در این قسمت، شما با خلاصه ای از مباحث مطرح شده در دوره آشنا می شوید.

خلاصه دوره (Advanced R Programming Part I LiveLessons - Summary)

این ویدیو خلاصه ای از مباحث مطرح شده در دوره پیشرفته برنامه نویسی R را ارائه می دهد.

جمع بندی

دوره آموزش پیشرفته برنامه نویسی R یک منبع کامل و جامع برای یادگیری مباحث پیشرفته این زبان برنامه نویسی است. این دوره به شما کمک می کند تا با مفاهیم پیچیده تر و تکنیک های حرفه ای تر آشنا شوید و بتوانید پروژه های پیچیده تری را با زبان R انجام دهید. با مشاهده این ویدیوها، شما به یک برنامه نویس ماهر در زمینه R تبدیل خواهید شد و می توانید از دانش خود در پروژه های حرفه ای بهره ببرید. فراگیری همواره تلاش دارد بهترین و جامع ترین منابع آموزشی را در اختیار کاربران قرار دهد تا مسیر یادگیری شما را هموارتر کند.