آموزش اشتباهات گرامری انگلیسی

آموزش اشتباهات گرامری انگلیسی یکی از دوره های جامع و کاربردی برای فراگیری زبان انگلیسی است که توسط یودمی تهیه شده است. این دوره شامل 50 اشتباه رایج گرامری است که بسیاری از افراد در هنگام استفاده از زبان انگلیسی مرتکب می شوند. با مشاهده این دوره، شما می توانید مهارت های گرامری خود را بهبود بخشیده و اشتباهات رایج را کاهش دهید. دوره به صورت ویدیویی و رایگان در دسترس است و به شما کمک می کند تا گرامر انگلیسی را به شیوه ای صحیح و روان یاد بگیرید. در ادامه به معرفی فایل های آموزشی این دوره می پردازیم.

مقالات، یک و آن (Articles A, An)

در این ویدیو به بررسی استفاده صحیح از مقالات "a" و "an" می پردازیم. تفاوت های کاربردی و موارد استفاده این دو مقاله مورد بحث قرار می گیرد و با مثال های متنوع توضیح داده می شود.

مقالات: a، the، one، it (Articles A VS The VS One VS It)

در این ویدیو تفاوت های بین مقالات "a"، "the"، "one" و "it" مورد بررسی قرار می گیرد. نحوه استفاده صحیح از هر کدام از این مقالات و کاربردهای آن ها در جملات مختلف توضیح داده می شود.

مقالات: تفاوت a و بدون مقاله (The VS No Article)

این ویدیو به بررسی تفاوت های بین استفاده از "the" و عدم استفاده از مقاله می پردازد. با مشاهده این ویدیو می توانید موارد صحیح استفاده از این مقالات را فرا بگیرید.

ضمایر (Pronouns)

در این ویدیو به بررسی ضمایر مختلف در زبان انگلیسی و نحوه استفاده صحیح از آن ها پرداخته می شود. تفاوت های کاربردی و نکات گرامری مربوط به ضمایر توضیح داده می شود.

زبان ها و ملیت ها (Languages And Nationalities)

این ویدیو به بررسی نحوه استفاده از نام زبان ها و ملیت ها در جملات انگلیسی می پردازد. موارد اشتباه و صحیح استفاده از این اصطلاحات به تفصیل بیان می شود.

بیش از حد، بسیار، واقعاً، چنین... که (Too, Very, Really, Such A, So… That)

در این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای اصطلاحات "too"، "very"، "really"، "such a" و "so... that" پرداخته می شود. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

برخی، هیچ، هیچکدام (Some, Any, No)

این ویدیو به بررسی تفاوت های بین "some"، "any" و "no" می پردازد. موارد استفاده و کاربرد صحیح هر کدام از این اصطلاحات مورد بحث قرار می گیرد.

خیلی زیاد، زیاد (Very Much VS A Lot)

در این ویدیو به بررسی تفاوت های بین "very much" و "a lot" پرداخته می شود. با مشاهده این ویدیو می توانید نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات را فرا بگیرید.

ضمایر مالکیت (My Vs Mine, Your Vs Yours. My Friend Vs Friend Of Mine)

این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای ضمایر مالکیت در زبان انگلیسی می پردازد. نحوه استفاده صحیح از این ضمایر و تفاوت های آن ها در جملات مختلف توضیح داده می شود.

می خواهم، می خواستم، می خواهم، ترجیح می دهم (Want, Would, Would Like, Would Prefer)

در این ویدیو به بررسی تفاوت های بین "want"، "would"، "would like" و "would prefer" پرداخته می شود. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

ترجیح می دهم، بهتر است (Would Rather, Had Better)

این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای "would rather" و "had better" می پردازد. با مشاهده این ویدیو می توانید نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات را فرا بگیرید.

برخی، همه، هیچکدام (Each, Every, All, None)

در این ویدیو به بررسی تفاوت های بین "each"، "every"، "all" و "none" پرداخته می شود. موارد استفاده و کاربرد صحیح هر کدام از این اصطلاحات مورد بحث قرار می گیرد.

اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش (Countable And Uncountable Nouns. Paradoxes)

این ویدیو به بررسی تفاوت های بین اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی می پردازد. نحوه استفاده صحیح از این اسم ها و تفاوت های آن ها در جملات مختلف توضیح داده می شود.

نحوه استفاده از who، what در سؤالات (How To Use Who, What In Questions)

در این ویدیو به بررسی نحوه استفاده صحیح از "who" و "what" در سؤالات پرداخته می شود. با مشاهده این ویدیو می توانید نحوه صحیح پرسش سوالات با این اصطلاحات را فرا بگیرید.

چه، کدام، چگونه، که (What, Which. How, That)

این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای "what"، "which"، "how" و "that" می پردازد. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

کم، چند، کمی، چند تا (Few, A Few, Little, A Little)

در این ویدیو به بررسی تفاوت های بین "few"، "a few"، "little" و "a little" پرداخته می شود. موارد استفاده و کاربرد صحیح هر کدام از این اصطلاحات مورد بحث قرار می گیرد.

اعداد، تاریخ ها و اندازه گیری ها (Numbers, Dates And Measurements)

این ویدیو به بررسی نحوه استفاده صحیح از اعداد، تاریخ ها و اندازه گیری ها در زبان انگلیسی می پردازد. تفاوت ها و نکات گرامری مربوط به این موارد توضیح داده می شود.

اولین بار، دومین بار. چگونه صحیح بگوییم (First Time, Second Time. How To Say It Right)

در این ویدیو به بررسی نحوه صحیح بیان تعداد دفعات انجام یک کار در زبان انگلیسی پرداخته می شود. با مشاهده این ویدیو می توانید نحوه صحیح بیان اولین و دومین بار را فرا بگیرید.

نامگذاری درس های دوشنبه (Monday’s Lesson, Or Monday Lesson)

این ویدیو به بررسی نحوه صحیح نامگذاری درس های روزهای هفته در زبان انگلیسی می پردازد. تفاوت های کاربردی و نکات گرامری مربوط به این موارد توضیح داده می شود.

فعل های توانستن، مدیریت کردن، قادر بودن، می توانستن (Be Able To, Manage To, Can, Could)

در این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای "be able to"، "manage to"، "can" و "could" پرداخته می شود. نحوه استفاده صحیح از این فعل ها در جملات مختلف توضیح داده می شود.

من عادت دارم به... در مقابل من عادت داشتم (I Am Used To VS I Used To)

این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای "I am used to" و "I used to" می پردازد. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

آینده برنامه ریزی شده در مقابل آینده ناگهانی (Going To VS Will)

در این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای "going to" و "will" پرداخته می شود. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

به دنیا آمدن، مردن، مرده (Be Born, Die, Dead)

این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای "be born"، "die" و "dead" می پردازد. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

نمی توانم در مقابل ممکن نیست (Cannot VS May Not)

در این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای "cannot" و "may not" پرداخته می شود. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

مقایسه ها و صفات برتر (Comparatives And Superlatives. Simple Explanation)

این ویدیو به بررسی نحوه صحیح استفاده از مقایسه ها و صفات برتر در زبان انگلیسی می پردازد. تفاوت ها و نکات گرامری مربوط به این موارد توضیح داده می شود.

باید انجام داده شود در مقابل انجام داده شده است (Be Done VS Have Done)

در این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای "be done" و "have done" پرداخته می شود. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

اسم های جمع. اشتباهات بسیار رایج (Collective Nouns. Very Common Mistakes)

این ویدیو به بررسی اسم های جمع در زبان انگلیسی و اشتباهات رایج در استفاده از آن ها می پردازد. نحوه استفاده صحیح از این اسم ها و تفاوت های آن ها در جملات مختلف توضیح داده می شود.

مصدر با "to" در مقابل مصدر بدون "to" (Infinitive (To Do) VS Gerund (Doing))

در این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای مصدر با "to" و مصدر بدون "to" پرداخته می شود. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

گذشته واقعی در مقابل شرطی حال (Unreal Conditionals. Present And Past)

این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای زمان های شرطی غیر واقعی در زمان های حال و گذشته می پردازد. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

حال ساده در مقابل حال استمراری (Simple Present VS Present Progressive)

این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای زمان های حال ساده و حال استمراری می پردازد. نحوه استفاده صحیح از این زمان ها در جملات مختلف توضیح داده می شود.

حال ساده در مقابل آینده (Simple Present VS Will)

در این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای زمان های حال ساده و آینده پرداخته می شود. نحوه استفاده صحیح از این زمان ها در جملات مختلف توضیح داده می شود.

شما رفته اید در مقابل شما آمده اید (You Have Been VS You Have Gone)

این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای "you have been" و "you have gone" می پردازد. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

می توانم در مقابل ممکن است (Can VS May. Not What You Think)

در این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای "can" و "may" پرداخته می شود. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

اجازه دادن در مقابل اجازه داشتن (Allow VS Afford VS Let. Any Difference Huge!)

این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای "allow"، "afford" و "let" می پردازد. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

دارم چیزی انجام می دهم در مقابل دارم کسی را انجام می دهم (Have Something Done VS Have Someone Do Something)

این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای "have something done" و "have someone do something" می پردازد. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

من دارم در مقابل من دارم شده است (I Have VS I Have Got)

در این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای "I have" و "I have got" پرداخته می شود. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

نمی باید در مقابل لازم نیست (Must Not VS Don’t Have To)

این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای "must not" و "don’t have to" می پردازد. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

باید در مقابل باید (Must VS Have To)

در این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای "must" و "have to" پرداخته می شود. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

یادآوری در مقابل توقف، یادآوری (Gerund Or Infinitive After “Stop, Remember, Hate)

این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای مصدر و مصدر با "to" پس از افعال "stop"، "remember" و "hate" می پردازد. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

داشتن در مقابل داشتن در گذشته (Have Been VS Have Gone)

در این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای "have been" و "have gone" پرداخته می شود. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

داشتن چیزی در گذشته (Present Perfect And Prepositions For, Since)

این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای زمان های حال کامل و حروف اضافه "for" و "since" می پردازد. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

گذشته کامل در مقابل گذشته ساده (Present Perfect VS Simple Past. All Differences)

این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای زمان های حال کامل و گذشته ساده می پردازد. نحوه استفاده صحیح از این زمان ها در جملات مختلف توضیح داده می شود.

چه مدت در مقابل چه مقدار زمان در مقابل چند بار (How Long VS How Much Time VS How Many Times)

در این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای "how long"، "how much time" و "how many times" پرداخته می شود. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

همانقدر زیاد در مقابل خیلی زیاد (Much, Many, A Lot Of, Lots Of)

این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای "much"، "many"، "a lot of" و "lots of" می پردازد. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

در حال حاضر، فقط، هنوز، هنوز. توضیح ساده و واضح (Already, Just, Still, Yet. Simple And Clear Explanation)

این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای "already"، "just"، "still" و "yet" می پردازد. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

می خواهم، می خواهم، دوست دارم، ترجیح می دهم، دوست داشتم (Like, Would Like, Love, Prefer, Would Prefer. How To Use Them)

در این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای "like"، "would like"، "love"، "prefer" و "would prefer" پرداخته می شود. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

استفاده از شرطی حال (Present Real Conditional (If VS When))

این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای شرطی حال در زبان انگلیسی می پردازد. نحوه استفاده صحیح از این زمان ها در جملات مختلف توضیح داده می شود.

تفاوت بزرگ: مصدر یا مصدر با to (Gerund Or Infinitive After Advise, Recommend, Suggest)

این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای مصدر و مصدر با "to" پس از افعال "advise"، "recommend" و "suggest" می پردازد. نحوه استفاده صحیح از این اصطلاحات در جملات مختلف توضیح داده می شود.

تفاوت بین فعل های زمان حال و آینده (Present Perfect VS Simple Past. All Differences)

در این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای زمان های حال کامل و گذشته ساده پرداخته می شود. نحوه استفاده صحیح از این زمان ها در جملات مختلف توضیح داده می شود. در مجموع، دوره آموزش اشتباهات گرامری انگلیسی یک منبع بسیار مفید و جامع برای کسانی است که به دنبال بهبود مهارت های گرامری خود در زبان انگلیسی هستند. با مشاهده ویدیوهای این دوره، شما می توانید اشتباهات رایج گرامری را شناسایی و اصلاح کنید و مهارت های زبان انگلیسی خود را به سطح بالاتری برسانید. این دوره به صورت رایگان در دسترس است و می تواند به شما کمک کند تا به طور کامل به گرامر زبان انگلیسی مسلط شوید.